Trwa ładowanie...
d1cw9r1
espi

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od ...

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy (18/2014)
Share
d1cw9r1
TREŚĆ RAPORTU:
OKREŚLENIE ZDARZENIA
1 zawarcie znaczącej umowy FALSE
2 zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy FALSE
- łączna wartość wszystkich umów
waluta
3 zmiana znaczącej umowy TRUE
- określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy Na mocy Aneksu z dnia 20 listopada 2014 r. do Umowy Kredytu z dnia 14 grudnia 2007 r. zmianie uległa data ostatecznej spłaty kredytu z dnia 21 listopada 2014 r. na dzień 30 czerwca 2015 r. (Umowa kredytu zawarta w dniu 14 grudnia 2007 r. została uruchomiona w dniu 17 grudnia 2007 r. w celu spłaty zobowiązań wynikających z umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego zawartej z Bankiem BPH SA., o zawarciu Umowy Fundusz informował raportem bieżącym nr 33/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r.).
4 zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy FALSE
- określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI
pozycja danych fundusz jednostka zależna od funduszu podmiot
jest stroną transakcji TRUE FALSE TRUE
nazwa podmiotu Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
siedziba podmiotu Gdańsk
SZCZEGÓŁY UMOWY
data zawarcia lub zmiany umowy 2014-11-20
przedmiot umowy Przedmiotem umowy jest kredyt w kwocie 11.500.000,00 EUR (jedenaście milionów pięćset tysięcy euro 00/100) nie większej jednak niż równowartość kwoty 40.200.000,00 PLN (czterdzieści milionów dwieście tysięcy złotych 00/100) na dzień wypłaty kredytu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań Funduszu wynikających z umowy kredytu obrotowego udzielonego i wypłaconego Funduszowi przez Bank BPH SA. Fundusz informował o zawarciu oraz zmianach przedmiotowej umowy kredytu raportem nr 33/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r., raporem nr 61 z dnia 19 grudnia 2008 r., raportem nr 36/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r., raportem nr 14/2010 z 13 kwietnia 2010 r., raportem nr 29/2010 z dnia 23 grudnia 2010 r., raportem nr 17/2011 z dnia 24 listopada 2011 r., raportem nr 3/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r., raportem nr 6/2012 z dnia 1 marca 2012 r., raportem nr 20/2012 z dnia 23 listopada 2012 r., raportem nr 12/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. oraz raportem nr 14/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy Fundusz częściowo spłacił Kredyt w płatnych kwartalnie ratach: - kwota 500.000,00 EUR (słownie euro: pięćset tysięcy) ? w terminie do dnia 30 czerwca 2009 r., - kwota 500.000,00 EUR (słownie euro: pięćset tysięcy) ? w terminie do dnia 30 września 2009 r., - kwota 200.000,00 EUR (słownie euro: dwieście tysięcy) ? w terminie do dnia 31 marca 2010r., - kwota 500.000,00 EUR (słownie euro: pięćset tysięcy) - w terminie do dnia 30 czerwca 2010r., - kwota 500.000,00 EUR ( słownie euro:pięćset tysięcy) - w terminie do dnia 30 września 2010r., Pozostałą do spłaty kwotę Kredytu Kredytobiorca spłaci najpóźniej w Dniu Ostatecznej Spłaty Kredytu.
określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów Zabezpieczeniem przyznanego kredytu jest pełnomocnitwo Banku BPH SA do Rachunków Bankowych Funduszu, oświadczenie o poddaniu się egzekucji prowadzonej przez Bank BPH SA na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego do kwoty 20.300.000,00 EUR (dwadzieścia miliony trzysta tysięcy euro 00/100) oraz nieruchomości położone w Warszawie, przy ul. Wynalazek składające się z działek w jednostce ewidencyjnej 1-08-10 o numerach ewidencyjnych w rejestrze gruntów 13/4, 13/5 oraz 15/2 pozostające w użytkowaniu wieczystym REF Sp. z o.o. 6 SKA.
umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych TRUE
- maksymalna wysokość kary umownej (lub) Kara umowna w postaci odsetek od opóźnionej spłaty kredytu naliczana jest zgodnie z zapisami regulaminu stanowiącego integralną część Umowy.
- podstawa przekroczenia określonego limitu Fundusz powinien dokonać ostatecznej spłaty kredytu oraz innych kwot należnych Bankowi od Funduszu najpóźniej w dniu 30 czerwca 2015 r. oraz w datach spłaty odsetek.
- zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar TRUE
umowa zawiera zastrzeżenie warunku TRUE
- określenie warunku Warunkiem udostępnienia przyznanego kredytu było: (a) ustanowienie na rzecz Banku zabezpieczeń spłaty kredytu, (b) przedłożenie przez Fundusz wniosku o wypłatę kredytu, oświadczenia o zobowiązaniach finansowych oraz toczących się postępowaniach, oświadczenia o przekazywaniu danych, pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi, oświaczenia Banku Pekao SA o wysokości zadłużenia Funduszu (c) przedłożenie podpisanego Oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
- charakter warunku Zawieszający
umowa zawiera zastrzeżenie terminu TRUE
- określenie terminu Warunki opisane w części 'określenie warunku' musiały zostać spełnione przez Fundusz do dnia 31 grudnia 2007 r.
- charakter terminu Rozwiązujący
kryterium uznania umowy za znaczącą umowę Umowa została uznana za znaczącą, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259), tj. dotyczy zawarcia umowy kredytu, w celu spłaty kredytu którego wartość przed dokonaniem zmniejszenia przewyższała 10% wartości aktywów netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny.
Plik Opis

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2014
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2014-11-21
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI
(pełna nazwa funduszu)
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI BPH TFI SA
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-203 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
BONIFRATERSKA 17
(ulica) ( numer)
(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 info@bphtfi.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
107-00-02-453 140177141 www.bphtfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d1cw9r1

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
Piotr Karnkowski Prezes Zarządu
Aleksander Mokrzycki Wiceprezes Zarządu

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

d1cw9r1

Podziel się opinią

Share
d1cw9r1
d1cw9r1