Trwa ładowanie...
d1r5b00

BS SANOK - Przydział obligacji nowej emisji Serii PBS0222 Podkarpackiego Banku Spółdzielczego (3/ ... - EBI

BS SANOK - Przydział obligacji nowej emisji Serii PBS0222 Podkarpackiego Banku Spółdzielczego (3/2015)

Share
d1r5b00

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 3 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przydział obligacji nowej emisji Serii PBS0222 Podkarpackiego Banku Spółdzielczego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku, zwany dalej jako "Bank" informuje, że w dniu 4 lutego 2015 roku, na mocy uchwały Zarządu Banku nr 23/2015 dokonał przydziału całości nowej emisji, zdematerializowanych i niezabezpieczonych obligacji na okaziciela, serii PBS0222, w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 4.000.000,00 (czterech milionów) złotych, o podstawowym terminie wykupu wyznaczonym na dzień 4 lutego 2022 r, zwanych dalej "Obligacjami". Cena emisyjna Obligacji była równa wartości nominalnej i wynosiła 100,00 (sto) złotych. Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z warunkami emisji przyjętymi na mocy uchwały Zarządu Banku nr 17/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku. Zgodnie z warunkami emisji w przypadku ogłoszenia upadłości Banku lub jego likwidacji, roszczenia obligatariuszy zaspokajane będą w ostatniej kolejności, w tym środki pieniężne będą podlegały zwrotowi w ostatniej kolejności. Obligacje były
oferowane w trybie przewidzianym w art. 9 punkt 3 ustawy o obligacjach, poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów. W okresie przyjmowania zapisów tj. w okresie od dnia 30 stycznia 2015 roku do dnia 3 lutego 2015 roku, oferty nabycia Obligacji złożyło 6 oferentów, składając zapisy na łącznie 40.000 (czterdzieści tysięcy) sztuk obligacji. Obligacje przydzielono na rzecz wszystkich 6 oferentów. Łączne koszty przeprowadzenia oferty obligacji PBS0222 wynoszą 28.000,00 PLN netto, na które składają się koszty: przygotowania i przeprowadzenia oferty ? 18.000 PLN, koszty doradztwa - 10 000,00 PLN. Koszty przeprowadzenia oferty rozliczane są w księgach Banku według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem metody efektywnej stopy procentowej. Obligacje nie będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obligacje będą przedmiotem ubiegania
się przez Bank, o wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na zaliczenie wartości wynikających z nich zobowiązań do funduszy uzupełniających Banku zgodnie z art. 127 ust. 3 pkt. 2 lit. b ustawy Prawo bankowe, a to w celu zaliczenia (uznania) Obligacji jako składników kapitału Tier II Emitenta zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012. Podstawa prawna: § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1r5b00

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Lesław Wojtas Prezes Zarządu
Wojciech Błaż Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1r5b00

Podziel się opinią

Share
d1r5b00
d1r5b00