Trwa ładowanie...
d1nfmb3

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Zamierzone zmiany Statutu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. (7/2015)

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Zamierzone zmiany Statutu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. (7/2015)

Share
d1nfmb3

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zamierzone zmiany Statutu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (?Rozporządzenie?(, Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu (?Spółka?) przekazuje do publicznej wiadomości zamierzone zmiany Statutu Spółki (uchwała w przedmiocie tych zmian znajduje się w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 kwietnia 2015 roku): (1) w miejsce dotychczasowej treści art. 11 ust. 6 Statutu Spółki: ?Podejmowanie uchwały na piśmie (kurenda) lub faksem jest dopuszczalne, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostaną poinformowani o treści proponowanej uchwały i wszyscy zagłosują nad tą uchwałą. Informacja o podjęciu uchwały na piśmie (kurenda) lub faksem powinna zostać zaprotokołowana w protokole najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.?
proponuje się następującą: ?Podejmowanie uchwały na piśmie (kurenda) lub faksem, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym), jest dopuszczalne, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostaną poinformowani o treści proponowanej uchwały i wszyscy zagłosują nad tą uchwałą. Informacja o podjęciu uchwały na piśmie (kurenda) lub faksem, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, powinna zostać zaprotokołowana w protokole najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.? (2) w miejsce dotychczasowej treści art. 11 ust. 7 Statutu Spółki: ?Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje listami poleconymi lub za pomocą poczty kurierskiej, przy czym wysyłanie zaproszenia na posiedzenie następuje nie później niż na czternaście dni przed posiedzeniem. Posiedzenie Rady bez formalnego zwołania jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie są obecni na posiedzeniu i zagłosują za zaproponowanym porządkiem obrad.? proponuje się następującą: ?Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej
następuje listami poleconymi lub za pomocą poczty kurierskiej, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy e-mail udostępnione Przewodniczącemu Rady Nadzorczej), przy czym wysłanie zaproszenia na posiedzenie następuje nie później niż na siedem dni przed terminem posiedzenia. Posiedzenie Rady bez formalnego zwołania jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie są obecni na posiedzeniu i zagłosują za zaproponowanym porządkiem obrad.?. Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki, zmienionego zgodnie z ww. propozycją, Spółka przekaże do publicznej wiadomości stosownie § 100 ust. 4 Rozporządzenia - po jego ustaleniu i po otrzymaniu postanowienia sądu rejestrowego o wpisie do rejestru przedsiębiorców KRS ww. zmian Statutu Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 ? tekst jednolity). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nfmb3

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 60-171 | | POZNAŃ | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ŻMIGRODZKA | | 37 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 61 867 60 61 | | +48 61 861 60 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@bsc-packaging.com | | www.bsc-packaging.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 779-20-76-889 | | 639627371 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Andrzej Baranowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nfmb3

Podziel się opinią

Share
d1nfmb3
d1nfmb3