Trwa ładowanie...
d5xrvot
espi

BUDOPOL - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

BUDOPOL - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
Share
d5xrvot
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW 102338 159998 24520 38646
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -21758 6388 -5213 1543
ZYSK (STRATA) BRUTTO -48991 10527 -11738 2543
ZYSK (STRATA) NETTO -47034 9593 -11269 2317
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -4218 6113 -1011 1476
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 10622 -14917 2545 -3603
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -7539 8324 -1806 2011
PRZEPŁYWY PIENIEŻNE NETTO RAZEM -1135 -480 -272 -116
WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE BILANSU STAN NA DZIEŃ 31-12-2012 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2011
AKTYWA RAZEM 102385 124381 25044 28161
ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA 77690 50153 19004 11355
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 29284 3999 7163 905
ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE 42744 42111 10455 9534
KAPITAŁ WŁASNY 19376 66347 4740 15022
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 52000 52000 12720 11773
LICZBA AKCJI 52000000 52000000 52000000 52000000
ZYSK (STRATA) NA JEDNA AKCJĘ ZWYKŁĄ ( W ZŁ/EURO) -0,90 0,18 -0,2167 0,0446
Dane zgodnie z paragrafem 89.1.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
ListPrezesaGRUPABPL2012.pdf List Prezesa GRUPA BPL 2012
SkonsolidowaneSprawozdaniefinansowe GrupyKapitałowejBDLSAza2012.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BDL SA za 2012
SprawozdaniezdziałalnościZarząduGRUPYBWROK_2012.pdf Sprawozdanie z działalności Zarządu GRUPY BW w roku 2012
RaportLadKorporacyjnyoswiadczeniedotstosowaniazasadladukorporacyjnego_2012.pdf Raport - Ład Korporacyjny - oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego - 2012
OswiadczenieZarzaduwsprawierzetelnosciSSFza _2012.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności SSF za 2012
OswiadczenieZarzaduwsprawiepodmiotuuprawnionegodobadaniasprawoadaniaskonsolidowanego2012.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania skonsolidowanego za 2012
StanowiskoGKBudopolWrocławSA_MSSF.pdf Stanowisko GK Budopol Wrocław SA MSSF

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2013-03-20
BUDOPOL-WROCŁAW SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDOPOL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
53-149 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Racławicka 15/19
(ulica) (numer)
071 799 39 00 071 799 39 05
(telefon) (fax)
budopol@budopol.wroc.pl www.budopol.wroc.pl
(e-mail) (www)
899-10-20-923 930423002
(NIP) (REGON)
DELOITTE AUDYT SP. Z O.O.
(podmiot uprawniony do badania)
d5xrvot

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Karol Antkowiak Prezes Zarządu
2013-03-20 Andrzej Kostrzewa Wiceprezes Zarządu
2013-03-20 Marzanna Adamska Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Agata Piasecka Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d5xrvot

Podziel się opinią

Share
d5xrvot
d5xrvot