Trwa ładowanie...
d14bh3t
d14bh3t
espi

BUDVAR CENTRUM S.A. - Raport kwartalny SA-Q 4/2010

BUDVAR CENTRUM S.A. - Raport kwartalny SA-Q 4/2010
Share
d14bh3t
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 65 806 54 026 16 433 12 447
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 557 -2 134 39 -491
Zysk (strata) brutto 246 -1 984 61 -457
Zysk (strata) netto 246 -1 937 61 -446
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 231 772 807 178
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 618 -6 396 -654 -1 473
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 275 1 195 69 275
Przepływy pieniężne netto, razem 888 -4 429 222 -1 020
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 52 305 50 801 13 207 12 366
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 049 6 791 2 032 1 653
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 703 5 510 1 440 1 341
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 256 44 010 11 175 10 713
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 896 9 896 9 896 9 896
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 895 600 9 895 600 9 895 600 9 895 600
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,02 -0,20 0,00 -0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,02 -0,20 0,00 -0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,47 4,45 1,13 1,08
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,47 4,45 1,13 1,08
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 4 / 2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 4 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-10-01 do 2010-12-31
data przekazania: 2011-02-25
BUDVAR CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BUDVAR CENTRUM S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
98-220 Zduńska Wola
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 36
(ulica) (numer)
0-43 824 31 32 0-43 824 31 33
(telefon) (fax)
m.sobczak@budvar.pl www.budvar.pl
(e-mail) (www)
829-16-35-137 730353650
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
pozostaleinformacjeQ4_2010.pdf Pozostałe informacje SA-Q20104

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Marek Trzciński Prezes Zarządu
2011-02-25 Maria Skrzypiec Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
2279652316666066

BILANS
w tys.
stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009
AKTYWA
Aktywa trwałe 39 676 40 016 40 114 39 979
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 704 732 54 61
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe 38 856 39 168 39 944 39 802
Należności długoterminowe 0 0 0 0
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe 115 115 115 115
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe 115 115 115 115
w jednostkach powiązanych, w tym: 115 115 115 115
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 115 115 115 115
w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 1 1 1
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 1 1 1
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe 12 629 15 855 10 687 13 443
Zapasy 4 494 5 597 4 583 6 374
Należności krótkoterminowe 6 534 8 750 5 464 6 348
Od jednostek powiązanych 165 165 165 109
Od pozostałych jednostek 6 369 8 585 5 299 6 239
Inwestycje krótkoterminowe 1 419 1 225 499 530
Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 416 1 211 499 530
w jednostkach powiązanych 228 228 200 200
w pozostałych jednostkach 3 14 0 0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 188 983 299 330
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 182 283 141 191
A k t y w a r a z e m 52 305 55 871 50 801 53 422
PASYWA
Kapitał własny 44 256 42 437 44 010 43 269
Kapitał zakładowy 9 896 9 896 9 896 9 896
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy 34 114 34 114 36 051 36 051
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto 246 -1 573 -1 937 -2 678
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 049 13 434 6 791 10 153
Rezerwy na zobowiązania 14 14 14 62
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 14 14 62
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
Zobowiązania krótkoterminowe 5 703 10 950 5 510 8 727
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 5 703 10 950 5 434 8 661
Fundusze specjalne 0 0 76 66
Rozliczenia międzyokresowe 2 332 2 470 1 267 1 364
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe 2 332 2 470 1 267 1 364
długoterminowe 1 751 2 093 803 897
krótkoterminowe 581 377 464 467
P a s y w a r a z e m 52 305 55 871 50 801 53 422
Wartość księgowa 44 256 42 437 44 010 43 269
Liczba akcji (w szt.) 9 895 600 9 895 600 9 895 600 9 895 600
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,47 4,29 4,45 4,38
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 9 895 600 9 895 600 9 895 600 9 895 600
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,47 4,29 4,45 4,38
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na koniec kwartału / stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
4 kwartał/2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 19 565 65 806 16 306 54 026
od jednostek powiązanych 424
Przychody netto ze sprzedaży produktów 19 227 64 983 16 108 53 311
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 338 823 198 715
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 14 532 54 426 12 741 44 973
jednostkom powiązanym 0 0 0 372
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 14 319 53930 12 613 44 503
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 213 496 128 470
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 033 11 380 3 565 9 053
Koszty sprzedaży 2 827 9 345 2 551 9 521
Koszty ogólnego zarządu 612 2 238 581 2 131
Zysk (strata) ze sprzedaży 1 594 -203 433 -2 599
Pozostałe przychody operacyjne 308 1 022 212 599
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 21 73 93
Dotacje 233 575 93 373
Inne przychody operacyjne 75 426 46 133
Pozostałe koszty operacyjne 48 262 16 134
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 168 0 66
Inne koszty operacyjne 48 94 16 68
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 854 557 629 -2 134
Przychody finansowe 9 34 93 256
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 4 13 7 40
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 5 21 86 216
Koszty finansowe 44 345 28 106
Odsetki w tym: 14 119 29 104
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 30 226 -1 2
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 819 246 694 -1 984
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto 1 819 246 694 -1 984
Podatek dochodowy 0 0 47 47
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto 1 819 246 741 -1 937
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 819 246 741 -1 937
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 895 600 9 895 600 9 895 600 9 895 600
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,18 0,02 0,07 -0,20
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 895 600 9 895 600 9 895 600 9 895 600
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,18 0,02 0,07 -0,20
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO) 44 010 44 010 45 947 45 946
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 44 010 9 896 45 947 45 946
Kapitał zakładowy na początek okresu 9 896 9 896 9 896 9 896
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 896 9 896 9 896 9 896
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu 34 114 36 051 35 034 35 034
Zmiany kapitału zapasowego 0 1 937 1 017 1 017
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo) 0 0 1 017 1 017
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu) 0 1 937 0 0
pokrycia straty 0 1 937 0 0
Kapitał zapasowy na koniec okresu 34 114 34 114 36 051 36 051
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 398 1 937 1 017 1 017
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 1 017 1 017
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 1 017 1 017
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 1 017 1 017
Zysk z lat ubiegłychna koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 1 937 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 1 937 0 0
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 1 937 0 0
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto 246 246 -1 937 -1 937
zysk netto 246 246 0 0
strata netto 0 0 1 937 1 937
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 44 256 44 256 44 010 44 010
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 44 256 44 256 44 010 44 010
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto 1 819 246 741 -1 937
Korekty razem -113 2 985 458 2 709
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja 804 3 149 771 3 071
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 10 106 71 104
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 10 -21 -73 -93
Zmiana stanu rezerw 0 0 -48 -48
Zmiana stanu zapasów 1 103 89 1 791 542
Zmiana stanu należności 2 215 -1 071 885 548
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 991 1 568 -2 891 -1 087
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -264 -835 -48 -328
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 706 3 231 1 199 772
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 13 609 74 184
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 596 74 184
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycieaktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne 13 13 0 0
Wydatki 415 3 227 908 6 580
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 415 3 227 908 6 580
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -402 -2 618 -834 -6 396
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 92 1 725 -325 1 299
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki 0 0 -325 1 299
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe 92 1 725 0 0
Wydatki 1 192 1 450 71 104
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 1 180 1 300
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki 23 119 71 104
Inne wydatki finansowe -11 31 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 100 275 -396 1 195
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 204 888 -31 -4 429
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 204 888 -31 -4 429
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu 983 299 330 4 728
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 187 1 187 299 299
o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
informacjadodatkowaQ4_2010.pdf Informacja dodatkowa SA-Q20104

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

d14bh3t

Podziel się opinią

Share
d14bh3t
d14bh3t