Trwa ładowanie...
d2xizlq
d2xizlq
espi

BUMECH S.A. - Uchwała Zarządu KDPW o warunkowej rejestracji akcji (4/2015)

BUMECH S.A. - Uchwała Zarządu KDPW o warunkowej rejestracji akcji (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2xizlq

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu KDPW o warunkowej rejestracji akcji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Bumech S.A. (dalej: Spółka, Emitent, Bumech) informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej: KDPW) postanowił uchwałą Nr 4/15 z dnia 05 stycznia 2015 roku zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 56 160 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F Bumech o wartości nominalnej 1,00 zł każda, rejestrowanych w rezultacie przydziału akcji Emitenta, dokonanego zgodnie z § 217 Szczegółowych Zasad Działania KDPW (dalej: Szczegółowe Zasady), poprzez zamianę akcji ZWG S.A. na akcje Bumech w stosunku 1:2, w związku z połączeniem tych spółek dokonanym w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh oraz nadać im kod PLBMECH00012, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone kodem PLBMECH00012, przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, z zastrzeżeniem, że zarejestrowanie powyższych akcji nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji, o której mowa powyżej, nie wcześniej jednak
niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku. Dniem Referencyjnym, o którym mowa w par. 219 Szczegółowych Zasad, dla celów dokonania przydziału akcji serii F Emitenta jest dzień 05 stycznia 2015 roku. Zarząd KDPW stwierdza również, że wraz z dokonaniem przydziału akcji serii F Bumech zamyka się konta ewidencyjne prowadzone w depozycie papierów wartościowych dla akcji spółki ZWG S.A. Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt. 1) RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku Nr 33, poz. 259 ze zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BUMECH S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-389 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krakowska 191
(ulica) (numer)
32 789 38 50 32 789 38 51
(telefon) (fax)
sekretariat@bumech.pl www.bumech.pl
(e-mail) (www)
954-00-05-359 272129154
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-06 Marcin Sutkowski Prezes Zarządu
2015-01-06 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xizlq

Podziel się opinią

Share
d2xizlq
d2xizlq