Trwa ładowanie...
d1iy225
espi

BZWBK - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii I BZW...

BZWBK - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii I BZWBK przez GPW. (32/2012)
Share
d1iy225

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BZWBK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii I BZWBK przez GPW. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Bank Zachodni WBK S.A. (dalej: "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 27.08.2012 r. uchwały Nr 846/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") z dnia 27 sierpnia 2012r. stwierdzającej dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1 561 618 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda. Na podstawie § 38 ust. 1 i ust. 3 Regulaminu GPW, Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 30 sierpnia 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym ww. akcje Spółki pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji akcji Spółki w dniu 30 sierpnia 2012 r. i oznaczenia ich kodem PLBZ00000044. Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | 28-08-2012 Registration and floating of series I ordinary bearer shares issued by BZWBK, on the Warsaw Stock Exchange Current report no. 32/2012 Bank Zachodni WBK S.A. (“the Company”) hereby informs that on 27.08.2012 it received the Resolution no. 846/2012 of the Management Board of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Warsaw Stock Exchange, “WSE”), pursuant to which 1 561 618 (one million five hundred sixty-one thousand six hundred eighteen) ordinary bearer shares of the Company, series I, with the par value of PLN 10 (ten PLN) each, have been admitted to trade on the main market. Pursuant to § 38(1) and (3) of the WSE Rules, WSE Management Board admitted the above-mentioned Company shares to trade on the main market from 30 August 2012 onwards, provided that Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (National Depository of Securities) registers these shares on 30 August 2012 with code PLBZ00000044. Legal grounds: Par. 34(1)(2-3) of the Ordinance of the Minister of Finance, dated 19
February 2009, on the current and periodic financial information provided by issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws, 2009, no. 33, item 259) | |

d1iy225

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK ZACHODNI WBK SA
(pełna nazwa emitenta)
BZWBK
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-950 WROCŁAW
(kod pocztowy) (miejscowość)
RYNEK 9/11
(ulica) (numer)
071 - 370-10-01 071 - 370-24-36
(telefon) (fax)
www.bzwbk.pl
(e-mail) (www)
896-000-56-73 930041341
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-28 Elżbieta Kaleta-Jagiełło dyrektor ds. korporacyjnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1iy225

Podziel się opinią

Share
d1iy225
d1iy225