Trwa ładowanie...
d9vere3
d9vere3
espi

BZWBK - zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w wynik...

BZWBK - zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w wyniku żądania akcjonariusza (22/2013)
Share
d9vere3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BZWBK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w wyniku żądania akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 27 marca 2013 r. otrzymał od akcjonariusza ? Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 kwietnia 2013 r. następującego punktu: "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej". W związku z powyższym Bank przekazuje do publicznej wiadomości porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 kwietnia 2013 uwzględniający punkt zgłoszony przez akcjonariusza (tj. punkt 17.) oraz projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczący tego punktu: Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. oraz sprawozdania finansowego Banku za rok 2012. 6.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2012. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. oraz sprawozdania finansowego Kredyt Banku S.A. za rok 2012. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Kredyt Banku S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2012. 9. Podział zysku, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. 11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Kredyt Banku S.A. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. z działalności w 2012 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. z wyników oceny sprawozdań finansowych Banku Zachodniego WBK S.A. i grupy
kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. i sprawozdań z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. i grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. 13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. 14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A. 15. Zmiana Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. 16. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. 17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały do punktu 17 porządku obrad: UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. (projekt) w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. ?. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | 27-03-2013 Re. Changes in the Annual General Meeting of Bank Zachodni WBK S.A. agenda upon the shareholder’s request Current report: 22/2013 Bank Zachodni WBK S.A. (“the Bank”) hereby advises that on 27th March 2013 it received from the shareholder – Banco Santander S.A. seated in Santander, request to include additional item – Changes in the composition of the Supervisory Board – in the agenda of the Annual General Meeting, which was convened on 17th April 2013. Therefore, Bank makes public the agenda of the Annual General Meeting, which includes the item requested by the shareholder (i.e. item 17) and the draft of Annual General Meeting resolution regarding this item: Agenda: 1. Opening of the General Meeting. 2. Electing the Chairman of the General Meeting. 3. Establishing whether the General Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions. 4. Adopting the agenda for the General Meeting. 5. Reviewing and approving the Management Board’s report on the Bank's Zachodni WBK S.A.
activities and the Bank's Zachodni WBK S.A. financial statements for 2012. 6. Reviewing and approving the Management Board’s report on the BZ WBK Group activities and the consolidated financial statements of the BZ WBK Group for 2012. 7. Reviewing and approving the Management Board’s report on the Kredyt Bank S.A. activities and the Kredyt Bank S.A. financial statements for 2012. 8. Reviewing and approving the Management Board’s report on the Kredyt Bank S.A. activities and the consolidated financial statements of the Kredyt Bank Group for 2012. 9. Adopting resolutions on distribution of profit, the dividend day and dividend payment date. 10. Giving discharge to the members of the Bank Zachodni WBK S.A. Management Board. 11. Giving discharge to the members of the Kredyt Bank S.A. Management Board. 12. Reviewing and approving the Supervisory Board's report on its activities in 2012 and the Supervisory Board’s report on the assessment of the financial statements of the Bank and the BZ WBK Group as well as the
reports on the Bank's and the BZ WBK Group's activities. 13. Giving discharge to the members of the Bank Zachodni WBK S.A. Supervisory Board. 14. Giving discharge to the members of the Kredyt Bank S.A. Supervisory Board. 15. Changes to the Statutes of Bank Zachodni WBK S.A. 16. Adopting the consolidated text of the Statutes of Bank Zachodni WBK S.A. 17. Changes in the composition of the Supervisory Board. 18. Closing the General Meeting. Draft resolution regarding item 17 of the agenda: RESOLUTION OF THE ORDINARY GENERAL MEETING OF BANK ZACHODNI WBK S.A. (draft) re. appointing the Supervisory Board Member Pursuant to art. 385 §1 of the Commercial Companies Code, the following is hereby resolved: § 1 … shall be appointed as a member of the Supervisory Board of Bank Zachodni WBK S.A. § 2 The resolution becomes effective as of the date of its adoption. Legal basis: § 38 clause 1 item 4 of the Finance Minister's Ordinance of 19 February 2009 on current and periodic reports published by the issuers of securities
and the rules of equal treatment of the information required by the laws of non-member states. | |

d9vere3

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK ZACHODNI WBK SA
(pełna nazwa emitenta)
BZWBK
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-950 WROCŁAW
(kod pocztowy) (miejscowość)
RYNEK 9/11
(ulica) (numer)
071 - 370-10-01 071 - 370-24-36
(telefon) (fax)
www.bzwbk.pl
(e-mail) (www)
896-000-56-73 930041341
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-27 Elżbieta Kaleta-Jagiełło dyrektor ds. korporacyjnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9vere3

Podziel się opinią

Share
d9vere3
d9vere3