Trwa ładowanie...
d1kjsxb

BZWBK - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., przekazanie treści ...

BZWBK - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz informacja o kandydacie na członka Rady Nadzorczej - korekta (6/2015)

Share
d1kjsxb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2015 korekta
Data sporządzenia: 2015-03-24
Skrócona nazwa emitenta
BZWBK
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz informacja o kandydacie na członka Rady Nadzorczej - korekta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Zachodni WBK S.A. (?Bank?) informuje, że do raportu bieżącego nr 6/2015 z dnia 24 marca 2015 r. na skutek oczywistej omyłki nie dołączono załącznika do uchwały objętej pkt 13 porządku obrad, tj. Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych. W związku z tym Bank przekazuje brakujący załącznik. Podstawa prawna: § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
zał. do uchwały objętej pkt 13 porządku obrad_pl.pdf Załącznik do projektu uchwały ZWZ objętej pkt 13 porządku obrad - wersja polska
zał. do uchwały objętej pkt 13 porządku obrad_en.pdf Załącznik do projektu uchwały ZWZ objętej pkt 13 porządku obrad - wersja angielska

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
24-03-2015 Re: Convening the Annual General Meeting of Bank Zachodni WBK S.A., providing the draft resolutions that will be considered by this Meeting and information on candidate for the Supervisory Board - correction Current report no. 6/2015 Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) hereby advises that in the current report no. 6/2015 dated 24 March 2015 as a result of an obvious clerical error the appendix to the AGM resolution covered by item 13 of the agenda, i.e. Rules of the corporate governance for supervised institutions wasn’t attached to this report. Therefore, Bank encloses the remaining appendix. Legal basis: § 6 clause 2 of the Finance Minister’s Ordinance of 19 February 2009 re. current and periodic reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required under the laws of non-member states.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1kjsxb

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK ZACHODNI WBK SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | BZWBK | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 50-950 | | WROCŁAW | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | RYNEK | | 9/11 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 071 - 370-10-01 | | 071 - 370-24-36 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | www.bzwbk.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 896-000-56-73 | | 930041341 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Elżbieta Kaleta-Jagiełło dyrektor ds. korporacyjnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1kjsxb

Podziel się opinią

Share
d1kjsxb
d1kjsxb