Trwa ładowanie...
d1w21ql
espi
22-11-2010 12:05

C&C ENERGY SA - Korekta RB 27/2010 z dnia 2010-09-28. Powód korekty: Brak danych osób reprezentu...

C&C ENERGY SA - Korekta RB 27/2010 z dnia 2010-09-28. Powód korekty: Brak danych osób reprezentujących spółkę. Dalsza treść raportu bez zmian. (38/2010)

d1w21ql
d1w21ql

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | C&C ENERGY SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta RB 27/2010 z dnia 2010-09-28. Powód korekty: Brak danych osób reprezentujących spółkę. Dalsza treść raportu bez zmian. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu:Działając na podstawie § 38 ust.1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie informacji bieżącychi okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zarząd Karen S.A. informuje, że w dniu 28 września 2010 r. odbyła się, po przerwie zarządzonej uchwałą nr 24/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 września 2010 roku, druga część obrad Walnego Zgromadzenia, na której podjęto następujące uchwały:1) Uchwała nr 25/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen SA z dnia 28 września 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału Spółki w drodze emisji akcji serii L i zaoferowania ich w drodze prywatnej subskrypcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy wskazanym w uchwale podmiotom;2) Uchwała nr 26/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen SA z dnia 28 września 2010 roku w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.Treść
ww. uchwał ze wskazaniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych "za" uchwałą, "przeciw" i "wstrzymujących się" znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.Komentarz Zarządu:Opinia biegłego rewidenta została przedstawiona Radzie Nadzorczej, która po zapoznaniu się z tą opinią rekomendowała Walnemu Zgromadzeniu z uwzględnieniem uwag i zastrzeżeń sporządzonych przez biegłego rewidenta podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału Spółki w drodze emisji akcji serii L. Opinia biegłego rewidenta została również przedstawiona akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 września 2010r.Zdaniem biegłego rewidenta: (i) sprawozdanie zarządu zostało sporządzone w sposób rzetelny i zawiera prawdziwe informacje, (ii) zastosowane prawidłowe metody wyceny wkładu niepieniężnego, (iii) wartość wkładu niepieniężnego odpowiada, co najmniej wartości nominalnej obejmowanych za nie akcji bądź
wyższej cenie emisyjnej akcji spółki.Zgodnie z przyjętymi założeniami wycen, na podstawie których sporządzone zostało przez Zarząd w dniu 18 sierpnia 2010 roku sprawozdanie z wyceny wkładów, wszystkie wkłady wnoszone będą w stanie wolnym od obciążeń, w sposób zapewniający pełne pokrycie kapitału. Zawarta przez Spółkę z Texass Ranch Company Sp. z o.o. umowa objęcia akcjiserii L zabezpiecza interes Spółki i pełne pokrycie wkładów. Fakt, że w chwili obecnej niektóre z nieruchomości nie są własnością ani przedmiotem użytkowania wieczystego Texass Ranch Company Sp. z o.o. nie stoi na przeszkodzie do zaciągnięcia ważnego zobowiązania do ich wniesienia do Karen S.A. przez spółkę Texass Ranch company Sp.z o.o. Texass Ranch Company ma w ciągu dwunastu miesięcy się stać właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym wszystkich nieruchomości, będących przedmiotem aportu oraz zapewnić wniesienie przedmiotowych nieruchomości wolnych od obciążeń, zgodnie z umową objęcia akcji serii L.Sporządzone przez Zarząd sprawozdanie
uwzględniało informację dotyczące zarówno złoża torfu położone w Cecenowie, jak i możliwości zmiany przeznaczenia gruntu w planie zagospodarowania przestrzennego i czasu koniecznego dla przygotowania eksploatacji złoża, co znalazło odzwierciedlenie w wyższym niż dla innych gruntów dyskoncie przy ustaleniu liczby akcji wydawanych za nieruchomość w Cecenowie.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘData Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis2010-09-28 Dariusz Witkowski Prezes Zarządu2010-09-28 Jacek Piotrowski Wiceprezes Zarządu | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | RB27 raport-zalaczniktrescuchwal_201009290000155386.pdf | Treśc uchwał. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1w21ql

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-22 Wiesław Żurawski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1w21ql
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1w21ql