Trwa ładowanie...
dm0nqpq

C&C ENERGY SA - Odpowiedż w sprawie nie przekazania do publicznej wiadomości informacji, o której...

C&C ENERGY SA - Odpowiedż w sprawie nie przekazania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w raporcie bieżącym nr 43 z dnia 29 grudnia 2011 roku przekazanej przez Spółkę Komputronik S.A. (4/2012)

Share
dm0nqpq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | C&C ENERGY SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Odpowiedż w sprawie nie przekazania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w raporcie bieżącym nr 43 z dnia 29 grudnia 2011 roku przekazanej przez Spółkę Komputronik S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnai 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznanwania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56. ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, emitent oświadcza że, nie przekazał do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w raporcie bieżącym nr 43/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku, przekazanym przez Spółkę Komputronik S.A., ponieważ: 1/. podstawą sporządzenia przez Clean&Carbon Energy S.A. raportu nr 41/2011 z dnia 16.09.2011 r. było zawiadomienie, doręczone Spółce przez ówczesnego akcjonariusza
Clean&Carbon Energy S.A. Wielkosława Staniszewskiego, o złożeniu przez niego jako osobę fizyczną wniosku o upadłość Komputronik S.A. tj. spółki reprezentującej grupę kapitałową o znaczącym pakiecie akcji Clean&Carbon Energy S.A.; 2/. Clean&Carbon Energy S.A. nie brała udziału w przedmiotowym postępowaniu upadłościowym i z tego względu nie była informowana przez Sąd o wyniku postępowania, a zatem nie mogła w tym samym czasie, co Komputronik S.A. jako uczestnik tego postępowania, złożyć stosownego raportu; 3/. Raport Komputronik S.A. nr 43/2011, z dnia 29 grudnia 2011 roku jest nierzetelny, ponieważ nie zawiera iformacji o tym, że obszernie cytowane orzeczenia Sądu wraz z uzasadnieniem jest nieprawomocne. Sposób zredagowania wskazanego raportu wprowadza opinię publiczną w błąd, podobnie jak inne wcześniejsze raporty i jak to się dzieje w większości spraw sądowych, z udziałem Komputronik S.A.; 4/. Zarząd Clean&Carbon Energy S.A., uwzględniając fakt, iż obecny Prezes Zarządu, jako osoba fizyczna działająca tylko
i wyłacznie we własnym imieniu, jest uczestnikiem omawianego postępowania upadłościowego i jako taki zaskarżył opublikowane przez Komputronik S.A. orzeczenia sądowe, złoży stosowny raport po prawomocnym roztrzygnięciu tego postępowania. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CLEAN&CARBON ENERGY SA
(pełna nazwa emitenta)
C&C ENERGY SA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-120 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Złota 59
(ulica) (numer)
22 386 51 10 22 222 17 54
(telefon) (fax)
www.cce.pl
(e-mail) (www)
526-00-33-418 012774867
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Wielkosław Staniszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm0nqpq

Podziel się opinią

Share
dm0nqpq
dm0nqpq