Trwa ładowanie...
d4qbn2u

CAM MEDIA S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015

CAM MEDIA S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015

Share
d4qbn2u
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2015 półrocze / 2014 półrocze / 2015 półrocze / 2014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 21328 20517 5159 4910
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6412 727 -1551 174
Zysk (strata) brutto -7176 166 -1736 40
Zysk (strata) netto -7447 -339 -1801 -81
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 86 -4991 21 -1191
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4571 -1424 -1106 -341
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3034 5324 734 1274
Przepływ pieniężne netto, razem -1451 -1090 -351 -261
Aktywa razem 58550 58864 13959 13810
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40890 33770 9749 7923
Zobowiązania długoterminowe 15865 9994 3783 2345
Zobowiązania krótkoterminowe 25025 23776 5966 5578
Kapitał własny 17660 25093 4210 5887
Kapitał zakładowy 728 728 174 171
Liczba akcji 7284500 7284500 7284500 7284500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -1,02 0,01 -0,25 0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -1,02 0,01 -0,25 0
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,36 3,41 0,56 0,80
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,36 3,41 0,56 0,80
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Wybrane dane finansowe (IX-XIV oraz XVIII-XIX) zaprezentowane są na 30.06.2015 r. oraz na 31.12.2014 r. Dane bilansowe za 2015 przeliczono wg kursu średniego EUR wg tabeli NBP na 30 czerwca 2015 roku w wysokości 4,1944 zł, natomiast dane rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wg kursu EUR stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na koniec każdego miesiąca, który wyniósł 4,1341 zł. Dane porównywalne przeliczone wg analogicznych kursów za 2014 r.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | TRUE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2015 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za półrocze roku obrotowego | 2015 | obejmujące okres | | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CAM MEDIA S.A. | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-349 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Tamka | | 16 lok. U4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (022) 828 08 85 | | (022) 828 08 86 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@cammedia.pl | | www.cammedia.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525-22-87-848 | | 015664139 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | PKF Consult Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

d4qbn2u

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 36/2015 z dnia 2015-09-01 o treści:
Plik Opis
RB 36.2015 - korekta raportu okresowego, opublikowanego w dniu 31 sierpnia 2015 roku.pdf Korekta raportu okresowego, opublikowanego w dniu 31 sierpnia 2015 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
?Rozszerzony? skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SPRAWOZDANIESKONSOLIDOWANEIPOLROCZE2015.pdf Skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres obrotowy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku
SPRAWOZDANIE jednostkowe_IPolrocze 2015.pdf Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku
SPAWOZDANIEZARZĄDUZDZIAŁALNOŚCIGRUPYKAPITAŁOWEJCAMMEDIAHY2015.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej CAM Media S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku
Raport z przeglądu skons. GK Cam Media 30.06.2015.pdf Raport z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej CAM Media S.A. obejmującego okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku
Raport z przegladu jedn. Cam Media 30.06.2015.pdf Raport z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego CAM Media S.A. obejmującego okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf Oświadczenie Zarządu CAM Media S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf Oświadczenie Zarządu CAM Media S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-08-31 Krzysztof Przybyłowski Prezes Zarządu Krzysztof Przybyłowski
2015-08-31 Mikołaj Chruszczewski Członek Zarządu Mikołaj Chruszczewski
2015-08-31 Małgorzata Dzięcioł Członek Zarządu Małgorzata Dzięcioł

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4qbn2u

Podziel się opinią

Share
d4qbn2u
d4qbn2u