Trwa ładowanie...
d1ehdeo
d1ehdeo
espi

CAM MEDIA S.A. - Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy (11/2015)

CAM MEDIA S.A. - Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy (11/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ehdeo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CAM MEDIA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 133) Zarząd CAM Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Emitent?) informuje, iż w dniu wczorajszym tj. w dniu 12 marca 2015 roku Emitent otrzymał podpisany egzemplarz umowy ramowej o świadczenie usług, zawartej z Synergic sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółką zależną od Emitenta) (dalej: ?Synergic?). Przedmiotem umowy ramowej jest określenie warunków świadczenia przez Emitenta na rzecz Synergic lub klientów Synergic oraz przez Synergic na rzecz Emitenta lub klientów Emitenta usług związanych z planowaniem, przygotowaniem, realizacją oraz kontrolą realizacji różnego rodzaju działań i kampanii reklamowych. Na warunkach określonych w
umowie ramowej Synergic oferuje w szczególności usługi w zakresie kampanii reklamowych w miastach przy użyciu nośników reklamowych w postaci powierzchni reklamowych wewnątrz i na zewnątrz autobusów i tramwajów (?Transit Advertising?), wielkoformatowych powierzchni reklamowych (?Mega Format?), różnorodnych nośników reklamowych na lotniskach i dworcach (?City Format?), niestandardowych form i nośników (?Ambient Solutions?), w formie imprez okolicznościowych, integracyjnych, wydarzeń o charakterze kulturalnym (?Event Unlimited?) oraz innych prac w zakresie uzgodnionym, a Emitent oferuje w szczególności usługi w zakresie kampanii wizerunkowych, produktowych i promocyjnych (?Creative Works?), projektowania, adaptacji i produkcji materiałów reklamowych i POS oraz innych prac w zakresie uzgodnionym. Usługi będą każdorazowo świadczone na podstawie odrębnych zleceń. Z tytułu wykonania wskazanych wyżej usług reklamowych zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ustalonej na podstawie kosztorysu, zaakceptowanego
przez zleceniodawcę przed rozpoczęciem realizacji usługi. Wynagrodzenie wypłacone zleceniobiorcy obejmować będzie również ewentualne wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich majątkowych do wszystkich utworów stworzonych lub wykorzystanych przez zleceniobiorcę dla potrzeb wykonania zlecenia. W umowie ramowej strony określiły również zasady obliczenia, zapłaty i rozliczenia prowizji należnej zleceniodawcy. Umowa ramowa została zawarta na czas nieoznaczony i potwierdza ustalenia istniejące między stronami od 2014 roku. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy ramowej z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Szacunkowa wartość umowy ramowej przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta (kryterium uznania umowy za znaczącą umowę). Pozostałe warunki wykonania umowy ramowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CAM MEDIA S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-349 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tamka 16 lok. U4
(ulica) (numer)
(022) 828 08 85 (022) 828 08 86
(telefon) (fax)
biuro@cammedia.pl www.cammedia.pl
(e-mail) (www)
525-22-87-848 015664139
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Paweł Orłowski Wiceprezes Zarządu Paweł Orłowski
2015-03-13 Adam Michalewicz Wiceprezes Zarządu Adam Michalewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ehdeo

Podziel się opinią

Share
d1ehdeo
d1ehdeo