Trwa ładowanie...
d30m9fs

CCC - Zawarcie umów znaczących pomiędzy spółkami zależnymi od Emitenta (5/2015)

CCC - Zawarcie umów znaczących pomiędzy spółkami zależnymi od Emitenta (5/2015)

Share
d30m9fs

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CCC | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów znaczących pomiędzy spółkami zależnymi od Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 12 lutego 2015 roku powziął informację o otrzymaniu przez spółkę zależną CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, umowy pożyczki z dnia 29 stycznia 2015 roku zawartej ze spółką zależną NG2 Suisse S.a.r.l. z siedzibą w Zug, przy ul. Alpenstrasse 15, 6300 Zug. Przedmiotem umowy jest pożyczka w kwocie 213 256 000,00 zł udzielona przez NG2 Suisse S.a.r.l. dla spółki CCC.eu Sp. z o.o., na okres jednego roku, do 29 stycznia 2016 roku. Spółka CCC.eu Sp. z o.o. wraz z umową pożyczki otrzymała umowę wzajemnego potrącenia wierzytelności z dnia 29 stycznia 2015 roku zawartą ze spółką NG2 Suisse S.a.r.l. Na podstawie ww. umowy potrąceniu ulegają wierzytelności przysługujące NG2 Suisse S.a.r.l. wobec CCC.eu Sp. z o.o. z tytułu wynagrodzenia w wysokości 213 256 000,00 zł za przeniesienie na rzecz CCC.eu Sp. z o.o. praw do znaków towarowych, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym RB nr 55/2014 z dnia 5 listopada 2014 roku oraz
wierzytelności przysługujące CCC.eu Sp. z o.o. względem NG2 Suisse S.a.r.l. z tytułu zobowiązania NG2 Suisse S.a.r.l. do wypłaty kwoty wyżej opisanej pożyczki. Celem zawarcia niniejszych Umów jest dokonanie wzajemnej kompensaty rozliczeń jakie powstały w relacjach obu stron i w konsekwencji wierzytelności CCC.eu sp. z o.o. i spółki NG2 Suisse S.a.r.l. wzajemnie się znoszą we wskazanych powyżej kwotach i ulegają umorzeniu. Szczegółowe warunki Umów nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. W Umowach nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych. Umowy nie zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30m9fs

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CCC S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CCC | | Lekki (lek) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 59-101 | | Polkowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Strefowa | | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 076 845 84 00 | | 076 845 84 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ccc@ccc.eu | | www.ccc.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6922200609 | | 390716905 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-13 Piotr Nowjalis Wiceprezes Zarządu
2015-02-13 Mariusz Gnych Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30m9fs

Podziel się opinią

Share
d30m9fs
d30m9fs