Trwa ładowanie...
d157lj3

CEDC - Raport bieżący spółki Central European Distribution Corporation: Informacja o ustanowieniu...

CEDC - Raport bieżący spółki Central European Distribution Corporation: Informacja o ustanowieniu zabezpieczeń (6/2012)

Share
d157lj3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CEDC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący spółki Central European Distribution Corporation: Informacja o ustanowieniu zabezpieczeń | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późniejszymi zmianami) ("Ustawa o Ofercie") w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, z późniejszymi zmianami) ("Rozporządzenie"), Central European Distribution Corporation ("CEDC" lub "Spółka") informuje niniejszym o ustanowieniu zabezpieczeń. W związku z Warunkami Emisji Obligacji (ang. Indenture) z dnia 2 grudnia 2009 r., o których informacje zostały zawarte w raporcie bieżącym Spółki nr 52/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r. oraz w związku z podwyższeniem kapitału
zakładowego spółki CEDC International sp. z o.o. ("CEDC International"), w dniu 19 stycznia 2012 r., zawarto niżej wymienioną umowę i ustanowiono na rzecz Deutsche Bank AG, London Branch ("Deutsche Bank") niżej wymienione zabezpieczenia, z zastrzeżeniem zakończenia postępowania rejestracyjnego lub realizacji innych wymogów prawa: 1) Umowa pomiędzy Spółką jako zastawcą a Deutsche Bank jako zastawnikiem, dotycząca 921.669 udziałów CEDC International o wartości nominalnej 500 PLN każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 460.834.500,00 PLN, które reprezentują łącznie ok. 41,6% kapitału zakładowego CEDC International oraz ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników CEDC International. Na jej podstawie ustanowione zostały dwa zastawy rejestrowe (z zastrzeżeniem wpisu zastawów do rejestru zastawów) oraz osiem zastawów finansowych. Spółka posiada bezpośrednio 100% udziałów CEDC International, które stanowią długoterminową lokatę kapitału CEDC. Podstawą do złożenia niniejszego raportu jest fakt, że
wartość przedmiotu zabezpieczeń przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro. Nie występują żadne związki pomiędzy Spółką oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Spółką a Deutsche Bank, oraz osobami nim zarządzającymi. Ponadto Deutsche Bank, nie jest podmiotem powiązanym ze Spółką ani podmiotami zależnymi Spółki. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d157lj3

| | | Central European Distribution Corporation | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CEDC | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | NJ 08054 | | Mt. Laurel | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Atrium Executive Suites, 3000 Atrium Way, Suite 26 | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 456 60 00 | | 022 456 60 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@cedc.com | | www.cedc.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5418652710 | | brak | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Christopher Biedermann Dyrektor Finansowy Christopher Biedermann

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d157lj3

Podziel się opinią

Share
d157lj3
d157lj3