Trwa ładowanie...
d2g218l
d2g218l
espi

CENTRUM KLIMA S.A. - Raport kwartalny Q 3/2010

CENTRUM KLIMA S.A. - Raport kwartalny Q 3/2010
Share
d2g218l
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
Przychody ze sprzedaży 63270 53969 15807 12268
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5596 6667 1398 1515
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6060 6550 1514 1489
Zysk (strata) za rok 4887 5252 1221 1194
Aktywa razem 90 691 49178 22747 11646
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24633 15415 6178 3651
Zobowiązania długoterminowe 4782 3752 1199 889
Zobowiązania krótkoterminowe 19851 11663 4979 2762
Kapitał własny 66058 33763 16568 7996
Kapitał podstawowy 852 552 214 131
Liczba akcji w sztukach 8518625 5518625 8518625 5518625
Wartość księgowa na jedną akcję 7,75 6,12 1,94 1,45
Zysk (strata) za rok na jedną akcję 0,57 0,95 0,14 0,22
Przepływy pieniężne netto z działalnosci operacyjnej -518 3973 -129 903
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1877 -1979 -469 -450
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3021 -1873 -755 -426
Przepływy pieniężne netto razem -5416 121 -1353 28
Wybrane pozycje bilansowe na dzień 31.12.2009Aktywa razem: 80503 tys. PLN, 19 596 tys. EURZobowiązania razem: 15 991 tys. PLN,3892 tys. EURZobowiązania długoterminowe: 4 037 tys. PLN, 983 tys.EURZobowiązania krótkoterminowe: 11 954 tys. PLN, 2 910 tys. EURKapitałwłasny: 64 512 tys. PLN, 15 703 tys. EURKapitał podstawowy: 852tys. PLN, 207 tys. EURLiczba akcji w sztukach 8 518 625Wartośćksiegowa na jedną akcję: 7,57 PLN, 1,84 EUR
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.Raport powinien zostać przekazanyKomisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 3/2011 z dnia 2011-02-25 o treści:
Plik Opis
CentKlim_raport bieżący_raportIIIQ2010korekta.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
CentKlimraportIIIQ2010_korekta.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRUE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3 / 2010
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-07-01 do 2010-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR
w walucie
data przekazania: 2011-02-25
CENTRUM KLIMA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTRUM KLIMA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-850 Ożarów Mazowiecki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wieruchów, ul Sochaczewska 144
(ulica) (numer)
(022) 250 50 50 (022) 250 50 60
(telefon) (fax)
office@centrumklima.pl www.centrumklima.pl
(e-mail) (www)
522-10-22-534
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Marek Perendyk Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g218l

Podziel się opinią

Share
d2g218l
d2g218l