Trwa ładowanie...
d2i7e5f

CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...

d2i7e5f
d2i7e5f

07.05. Warszawa - CIR informuje:

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął:

- projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym;

- projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej;

d2i7e5f

- projekt ustawy o likwidacji Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

Rada Ministrów zaakceptowała informację dotyczącą uzgodnionych między PATRIĄ a Skarbem Państwa RP zobowiązań offsetowych nr 38A.1 - 38A.3 w ramach umowy offsetowej zawartej 1 lipca 2003 r. między Skarbem Państwa RP a Patrią Land Services Oy oraz przedłużenia terminu trzeciego okresu rozliczeniowego w ramach aneksu nr 2 do umowy offsetowej z Patrią.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, przedłożony przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

d2i7e5f

Zmiany zawarte w projekcie nowelizacji ustawy dostosowują prawo do przepisów Unii Europejskiej (dyrektywa 2011/18/UE, decyzja 2011/633/UE, rozporządzenie UE nr 445/2011) i obejmują trzy grupy zagadnień:

- dopuszczanie do eksploatacji wyrobów oraz określonych części systemu kolei w celu osiągnięcia interoperacyjności systemu kolei na obszarze Unii Europejskiej;

- prowadzenia krajowego rejestru infrastruktury kolejowej;

- certyfikowania podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów towarowych.

d2i7e5f

W projekcie określono, że warunkiem dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i typów urządzeń, mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu dla pierwszego ich egzemplarza. Decyzje w sprawach dotyczących wydania, odmowy lub cofnięcia świadectwa podejmuje prezes UTK. Kolejne egzemplarze - zgodne z dopuszczonym typem - będą dopuszczane do eksploatacji na podstawie odpowiedniej deklaracji zgodności z typem, wydawanej przez producenta. Wprowadzone zmiany spowodują, iż dopuszczanie do eksploatacji typów urządzeń i typów budowli (w ograniczonym zakresie także typów pojazdów kolejowych) stosowanych w kolejnictwie, dla których nie stosuje się wymagań określonych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności, będzie następowało w sposób zbliżony do dopuszczania do eksploatacji składników interoperacyjności.

W projekcie nowelizacji ustawy określono także zasady wyboru podmiotów, które przeprowadzają badania techniczne niezbędne do wydania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji określonych typów urządzeń, budowli i pojazdów kolejowych. Zaproponowano ustawowe wymagania, jakie powinny zostać spełnione, a następnie zweryfikowane przez centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach kolejnictwa w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywanych badań.

Kształt dodanych przepisów wynika z konieczności stworzenia wymagań zbliżonych do tych, które są stawiane jednostkom notyfikowanym, ponieważ jednostki te będą stosować procedury badań i certyfikacji zbliżone do procedur WE określonych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności.

Zmiany dotyczące zasad certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów towarowych polegają na doprecyzowaniu zadań prezesa UTK w odniesieniu do certyfikowania podmiotów zajmujących się utrzymaniem wagonów towarowych, które wykonują, w całości albo w części, co najmniej jedną z funkcji utrzymania określoną w rozporządzeniu (UE) nr 445/2011. Podmioty te - stosownie do postanowień tego rozporządzenia - będą podlegać certyfikacji dobrowolnej. W celu umożliwienia wykonania przepisów rozporządzenia (UE) nr 445/2011, wprowadzono zmiany w ustawie polegające na zwolnieniu z obowiązku wydawania świadectw sprawności technicznej dla wagonów towarowych objętych systemem utrzymania podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM), dla których podmiot ten wydał dokument dopuszczenia do eksploatacji. Zasada ta będzie miała zastosowanie do wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) certyfikowanych zgodnie z ww. rozporządzeniem, w tym również do tych, które
uzyskały wymagany certyfikat w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i wykonują funkcje utrzymania dla wagonów towarowych zarejestrowanych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) w Polsce.

d2i7e5f

Ponadto w celu wykonania zapisów decyzji 2011/633/UE, rozszerzono zakres rejestru infrastruktury na bocznice kolejowe eksploatowane w Polsce. Rejestr infrastruktury będzie prowadzony przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK). W projekcie określony został również zakres danych dotyczących infrastruktury kolejowej i bocznic kolejowych, które będą publikowane w rejestrze.

Przyjęte przepisy przyczynią się do poprawy oferty przewozowej w połączeniach międzynarodowych, zwiększając atrakcyjność transportu kolejowego oraz podniosą konkurencyjność przewozów kolejowych - zarówno pasażerskich jak i towarowych.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej, przedłożony przez ministra finansów.

d2i7e5f

Zaproponowano regulacje, które określają bardziej precyzyjne zasady współpracy administracji podatkowych państw członkowskich Unii Europejskiej, co powinno usprawnić i poprawić skuteczność wymiany informacji. Efektem nowych przepisów ma być skuteczniejszy pobór podatków, zapobieganie oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania. Nowe przepisy nie tworzą żadnych obowiązków wobec podatników.

Przewidywane rozwiązania służą wdrożeniu nowej dyrektywy 2011/16/UE, której celem jest stworzenie bardziej skutecznego systemu wymiany informacji między administracjami podatkowymi państw członkowskich Unii Europejskiej. Ta wymiana informacji oraz współpraca jest wzajemna, i trwa od 2004 r. na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, która wdrożyła przepisy poprzedniej dyrektywy.

Zgodnie z nowymi przepisami, wymiana informacji podatkowych obejmie informacje istotne do stosowania i wykonywania przepisów dotyczących podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz samorządu terytorialnego. Wyłączone z niej będą informacje objęte przepisami unijnymi odnoszącymi się do współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi w zakresie podatku VAT, ceł i podatku akcyzowego, a także dotyczące: składek na ubezpieczenie społeczne, opłaty skarbowej, należności o charakterze umownym, w szczególności wynagrodzeń za usługi użyteczności publicznej.

W nowych regulacjach określono dodatkowe warunki korzystania z pomocy państw członkowskich przy doręczaniu pism (skorzystanie z niej będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach). Jednocześnie minister finansów będzie musiał wyznaczyć (w rozporządzeniu) podległy mu organ podatkowy zobowiązany do przekazywania obcym władzom wniosków o doręczenie pism, wniosków o udzielenie informacji oraz udzielanych informacji. Obecnie wymianę informacji i wnioski o doręczenie realizuje na poziomie operacyjnym Biuro Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie (funkcjonuje w ramach Izby Skarbowej w Poznaniu).

d2i7e5f

Przewidziano sformalizowanie procedury wymiany informacji, w szczególności określenie terminów na udzielenie i odmowę udzielenia informacji, na wezwanie do uzupełnienia wniosku. Zaproponowano wprowadzenie obowiązku potwierdzenia otrzymania wniosku i informacji z urzędu oraz przesyłania informacji zwrotnej na temat wykorzystania otrzymanego materiału. Określono sposób komunikowania się z państwami członkowskimi - posługiwanie się formularzami standardowymi i korzystanie z drogi elektronicznej.

Wprowadzono możliwość przebywania upoważnionych przedstawicieli obcej władzy w siedzibach organów podatkowych i urzędach kontroli skarbowej, a także dopuszczono ich obecność w toku postępowań podatkowych i kontrolnych (na podstawie porozumień zawieranych przez ministra finansów). Uproszczono zasady wszczynania i prowadzenia kontroli jednoczesnych, co powinno przyspieszyć i zwiększyć ich efektywność. Wprowadzono rozwiązanie, które pozwoli ministrowi finansów na uzgadnianie z obcymi władzami przeprowadzania kontroli jednoczesnych. Wszczęcie i prowadzenie kontroli jednoczesnych nie będzie wymagać zawierania porozumień przez zainteresowane strony - wystarczą jedynie uzgodnienia i podjęcie decyzji o przystąpieniu do konkretnej kontroli.

Nowe regulacje mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o likwidacji Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych, przedłożony przez ministra rozwoju regionalnego. Zlikwidowany zostanie Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK), a środki pozostające w jego dyspozycji - ok. 51,9 mln zł - trafią do budżetu państwa. Zostaną one uwzględnione w projekcie ustawy budżetowej na 2014 r. w rezerwie celowej na dofinansowanie zadań własnych samorządu terytorialnego.

Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych od 2004 r. wspiera jednostki samorządu terytorialnego w realizacji projektów inwestycji komunalnych współfinansowanych ze środków unijnych i innych funduszy zagranicznych. Środki Funduszu przeznaczane są na preferencyjne kredyty udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego gminom, powiatom i ich związkom na sfinansowanie kosztów przygotowania dokumentacji projektowej inwestycji komunalnych.

Z uwagi na niewielkie zainteresowanie samorządu terytorialnego wsparciem udzielanym przez FRIK (np. w IV kw. 2012 r. nie wpłynął do BGK żaden wniosek o kredyt) - zdecydowano o jego rozwiązaniu. Uzasadnieniem tej decyzji jest to, że aktualnie istnieje możliwość pozyskania tańszego sfinansowania dokumentacji projektowej inwestycji komunalnych z banków komercyjnych, a także uzyskania wsparcia na te cele w formie dotacji (pomoc bezzwrotna) w ramach programu Pomoc Techniczna.

Wejście w życie tej regulacji nie będzie miało wpływu na projekty komunalne obecnie wspierane środkami z Funduszu, bowiem BGK będzie prowadził obsługę udzielonych kredytów do czasu ich całkowitej spłaty. Przewidziano zabezpieczenie dla BGK środków na zobowiązania z tytułu już zawartych umów kredytowych. Wnioski o udzielenie kredytów, które wpłyną do BGK po dniu ogłoszenia ustawy nie będą przez bank rozpatrywane. Z kolei decyzje dotyczące wniosków, które wpłyną do dnia ogłoszenia ustawy, BGK podejmie najpóźniej do dnia jej wejścia w życie. * * *

Rada Ministrów przyjęła informację dotyczącą uzgodnionych między PATRIĄ a Skarbem Państwa RP zobowiązań offsetowych nr 38A.1 - 38A.3 w ramach umowy offsetowej zawartej 1 lipca 2003 r. między Skarbem Państwa RP a Patrią Land Services Oy oraz przedłużenia terminu trzeciego okresu rozliczeniowego w ramach aneksu nr 2 do umowy offsetowej z Patrią, przedłożoną przez ministra gospodarki.

13 marca 2013 r. strona polska (reprezentowana przez ministra gospodarki) porozumiała się z Patrią w kwestii zawartości merytorycznej zobowiązań offsetowych, których przedmiotem są:

- nieodpłatne przekazanie licencji obejmującej produkcję oraz sprzedaż zmodernizowanych i zmodyfikowanych pojazdów Rosomak oraz modernizacji i modyfikacji na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej;

- nieodpłatne przekazanie nowoczesnej technologii Life Cycle Support;

- zakup zmodernizowanego pojazdu Rosomak przez Patria.

Strony umowy offsetowej (Skarb Państwa i Patria Land Services Oy) jako końcowy termin realizacji zobowiązań offsetowych ustaliły 30 czerwca 2013 r. (spowodowało to potrzebę przesunięcia terminu rozliczeniowego z 31 marca 2013 r. na 30 czerwca 2013 r. w ramach aneksu nr 2 do umowy offsetowej).

PATRII umożliwi to wywiązanie się z umowy offsetowej i uniknięcie płacenia kar umownych, a Wojskowym Zakładom Mechanicznym SA w Siemianowicach Śląskich dalszą produkcję i modyfikację Rosomaków (licencja na ich produkcję wygasa z końcem grudnia 2013 r.).

Wartość umowy offsetowej nie zmienia się i wynosi 520.848.650,00 euro. Końcowy termin jej wykonania pozostaje bez zmian i będzie to 15 lipca 2013 r.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ ksi/

d2i7e5f
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2i7e5f