Trwa ładowanie...
d3q2dx1

COGNOR S.A. - Raport kwartalny Q 3/2011

COGNOR S.A. - Raport kwartalny Q 3/2011

Share
d3q2dx1

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 164 | 0 | 41 | 0 | |
| | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -3 985 | -2 167 | -986 | -541 | |
| | Zysk (strata) brutto | -12 482 | -2 167 | -3 089 | -541 | |
| | Zysk (strata) netto | 55 860 | -10 079 | 13 822 | -2 518 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -19 377 | -13 882 | -4 795 | -3 468 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -114 897 | 4 223 | -28 431 | 1 055 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 151 129 | 14 412 | 37 396 | 3 601 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | 16 855 | 4 753 | 4 171 | 1 187 | |
| | Aktywa, razem | 584 321 | 361 361 | 132 463 | 91 246 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 202 465 | 164 972 | 45 898 | 41 656 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 0 | 883 | 0 | 223 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 202 465 | 164 089 | 45 898 | 41 433 | |
| | Kapitał własny | 381 856 | 196 389 | 86 565 | 49 589 | |
| | Kapitał zakładowy | 132 444 | 132 444 | 30 024 | 33 443 | |
| | Liczba akcji (w tys. zł.) | 66222 | 66222 | | | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | 0,84 | -0,15 | 0,21 | -0,04 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | 0,73 | -0,15 | 0,18 | -0,04 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) | 5,77 | 2,97 | 1,31 | 0,75 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) | 5,00 | 2,97 | 1,13 | 0,75 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) | - | - | - | - | |
| | Dane porównawcze dla pozycji bilansowych prezentowane są na dzień 31.12.2010 natomiast dla pozycji dotyczących rachunku wyników i sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010 do 30.09.2010* na 30.09.2010 liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 66 222 tys. sztuk, a rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 76 410 tys. sztuk* na 31.12.2010 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 66 222 tys. sztuk Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EURO w następujący sposób Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na 30.09.2011 r. 4,4112 zł/EURO oraz dla danych porównawczych na 31.12.2010r. 3,9603 zł/EURO. Poszczególne pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych
miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,0413 zł/EURO (9 miesięcy 2011), 4,0027 zł/EURO (9 miesięcy 2010). | | | | | |
| | Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 50 z dnia 2011-11-15 o treści:
Zarząd COGNOR SA z siedzibą w Poraju ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości korektę jednostkowego raportu za 3 kwartał 2011 roku przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 14 listopada 2011 roku.Wybrane dane finansowe porównawcze dotyczące rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych podane w EUR zostały przeliczone po błędnym kursie.Mając powyższe na względzie Emitent przekazuje korektę jednostkowego raportu za 3 kwartał z poprawionymi wybranymi danymi finansowymi. Pozostałe informacje zamieszczone w raporcie okresowym za 3 kwartał 2011 roku są prawidłowe i nie ulegają zmianie.
Plik Opis
COGNOR SA - sprawozdanie jednostkowe na 30.09.2011skorygowane.pdf COGNOR SA - sprawozdanie jednostkowe 30.09.2011

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3q2dx1

| | TRUE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny Q | 3 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (kwartał) | (rok) | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-11-14 | | | | | | | |
| | | COGNOR S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | COGNOR S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 42-360 | | Poraj | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Zielona | | 26 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (034) 316 01 10 | | (034) 316 01 11 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | cognor@cognor.pl | | www.cognor.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 584-030-43-83 | | 190028940 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-15 Przemysław Sztuczkowski Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3q2dx1

Podziel się opinią

Share
d3q2dx1
d3q2dx1