Trwa ładowanie...
d3yvay5
d3yvay5
espi

COLIAN SA - Skonsolidowany raport kwartalny QS3/2011

COLIAN SA - Skonsolidowany raport kwartalny QS3/2011
Share
d3yvay5
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody netto ze sprzedażyproduktów, towarów i materiałów 458 167 443 617 113 371 110 829
Koszt własny sprzedaży 308 466 277 565 76 328 69 344
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 28 379 23 945 7 022 5 982
Zysk (strata) brutto 27 055 23 765 6 695 5 937
Zysk (strata) netto 21 199 18 621 5 246 4 652
Aktywa razem 842 680 791 759 191 032 198 585
Zobowiązania razem 239 546 216 713 54 304 54 355
w tym zobowiązania krótkoterminowe 173 694 159 324 39 376 39 961
Kapitał własny 603 134 575 046 136 728 144 230
Kapitał zakładowy 22 930 22 930 5 198 5 751
Średnioważona liczba akcji w okresie 141 014 025 142 684 460 141 014 025 142 684 460
Liczba akcji na dzień bilansowy 140 184 460 142 684 460 140184460 142 684 460
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 4,30 4,03 0,98 1,01
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,15 0,13 0,04 0,03
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 842 45 556 6 394 11381
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -22 083 -47 -5 464 -12
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 29 063 -68 450 7 191 -17 101
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 3 / 2011
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2011-11-07
COLIAN Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
COLIAN SA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-860 Opatówek
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zdrojowa 1
(ulica) (numer)
62 5903314 62 5903329
(telefon) (fax)
dzialprawny@colian.pl jutrzenka.com.pl
(e-mail) (www)
554-030-91-46 090205344
(NIP) (REGON)
d3yvay5

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Skonsolodowane sprawozdanie finansowe za 3Q2011 2.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Marcin Szuława Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yvay5

Podziel się opinią

Share
d3yvay5
d3yvay5