Trwa ładowanie...
d1nt05m
espi

COLIAN SA - Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.07.2013 r. (48/2013)

COLIAN SA - Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.07.2013 r. (48/2013)

Share
d1nt05m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COLIAN SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.07.2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Colian S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu z dnia 10 lipca 2013 r. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Sławomira Skoczka na Przewodniczącego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 81.040.710 akcji, tj. 56,53% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały oddano 81.083.510 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Colian S.A z siedzibą w Opatówku zwołanego na dzień 10 lipca 2013 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COLIAN Spółka Akcyjna
uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. §2 W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 81.040.710 akcji, tj. 56,53% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały oddano 81.083.510 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Pana Marcina Czerniaka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 81.040.710 akcji, tj. 56,53% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały oddano 81.083.510 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza
następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór komisji skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2012. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2012. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom władz Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2012. 11. Podjęcie uchwały
w sprawie podziału zysku za 2012 roku. 12. Informacja Zarządu w sprawie programu skupu akcji własnych. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 81.040.710 akcji, tj. 56,53% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały oddano 81.083.510 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok przedstawione wraz z informacją dodatkową oraz objaśnieniami, w skład którego wchodzą: ? wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ? sprawozdanie z sytuacji finansowej
Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujące wartość aktywów i pasywów w kwocie 616 127 432,87 zł; ? rachunek zysków i strat Spółki sporządzony za Okres Sprawozdawczy wykazujący przychody ze sprzedaży w kwocie 14 237,51 zł. i zysk netto w kwocie 7 173 150,65 zł; ? sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące całkowity dochód w wysokości 7 173 150,65 zł. zł; ? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 503 813,72 zł; ? sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Spółki sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 791 853,24 zł; §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 81.040.710 akcji, tj. 56,53% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały oddano 81.083.510 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. W
tym miejscu Piotr Cieślak ? pełnomocnik akcjonariusza Stowarzyszenie Inwestorów Indywidulanych z siedzibą we Wrocławiu zadał serię pytań dotyczących nabycia udziałów w Firma Cukiernicza "Solidarność" Rok Założenia 1952 sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oraz działalności operacyjnej Spółki. Na część tych pytań Członkowie Zarządu udzielili odpowiedzi jednocześnie zobowiązując się do udzielenia odpowiedzi wyczerpujących oraz w zakresie pytań pozostawionych bez odpowiedzi, w trybie pisemnym z publikacją na stronie internetowej Spółki. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 roku. §2 Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w uchwale nr 5 oraz sprawozdanie Zarządu
z działalności, o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi załącznik do niniejszej uchwały. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 81.040.710 akcji, tj. 56,53% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały oddano 81.083.510 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2012 § 1 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok przedstawione wraz z informacją dodatkową oraz objaśnieniami, w skład którego wchodzą: ? wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ? sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na
dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujące wartość aktywów i pasywów w kwocie 821 759 351,19 zł; ? rachunek zysków i strat Spółki sporządzony za Okres Sprawozdawczy wykazujący przychody ze sprzedaży w kwocie 634 423 750,06 zł. i zysk netto w kwocie 46 427 396,48 zł; ? sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące całkowity dochód w wysokości 46 427 396,48 zł; ? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 38 750 432,11 zł; ? sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Spółki sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14 258 328,71 zł; §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 81.040.710 akcji, tj. 56,53% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały oddano 81.083.510 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2012. §1 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. w 2012 roku. §2 Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w uchwale nr 7 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności, o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi załącznik do niniejszej uchwały. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 81.040.710 akcji, tj. 56,53% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały oddano 81.083.510 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012. §1 Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2012: ? Sprawozdanie Rady Nadzorczej COLIAN S.A. z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku za rok 2012; ? Sprawozdanie Rady Nadzorczej COLIAN S.A. z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012, ? Zwięzła ocena sytuacji Spółki COLIAN S.A. i Grupy Kapitałowej przez Radę Nadzorczą §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 81.040.710 akcji, tj. 56,53% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały oddano 81.083.510 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu
jawnym. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Colian S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012. §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Kolańskiemu - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 81.019.310 akcji, tj. 56,51% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały oddano 81.019.310 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Colian S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012. §1 Na
podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Szuławie, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 81.040.710 akcji, tj. 56,53% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały oddano 81.083.510 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012. §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Matuszczakowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za roku obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia
2012 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 81.040.710 akcji, tj. 56,53% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały oddano 81.083.510 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Sadlejowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 81.040.710 akcji, tj. 56,53% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały oddano 81.083.510 głosów, przy braku głosów
przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012. §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Mikołajczykowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 81.040.710 akcji, tj. 56,53% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały oddano 81.083.510 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012. §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Łagowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 81.040.710 akcji, tj. 56,53% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały oddano 81.083.510 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 27 lutego 2012 roku. §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sylwestrowi
Maćkowiakowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 27 lutego 2012. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 81.040.710 akcji, tj. 56,53% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały oddano 81.083.510 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28 lutego do 31 grudnia 2012 roku. §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Dziekońskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej okresie od 28 lutego do 31 grudnia 2012. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący
81.040.708 akcji, tj. 56,53% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały oddano 81.083.508 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie podziału zysku. §1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala podział zysku netto osiągniętego w 2012 r. w kwocie 7 173 150,65 zł w ten sposób że przeznacza się go w całości na zasilenie kapitału zapasowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 81.040.710 akcji, tj. 56,53% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały oddano 81.083.510 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nt05m

| | | COLIAN Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | COLIAN SA | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-860 | | Opatówek | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zdrojowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 62 590 33 14 | | 62 590 33 29 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | dzialprawny@colian.pl | | jutrzenka.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 554-030-91-46 | | 090205344 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-10 Marcin Szuława Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nt05m

Podziel się opinią

Share
d1nt05m
d1nt05m