Trwa ładowanie...
d1p3b6j
espi

COMARCH - Porozumienie w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale w spółce MKS Cracovia SSA ...

COMARCH - Porozumienie w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale w spółce MKS Cracovia SSA (25/2011)

Share
d1p3b6j

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COMARCH | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porozumienie w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale w spółce MKS Cracovia SSA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z Art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Comarch SA informuje o podpisaniu w dniu 15 grudnia 2011 r. porozumienia w sprawie objęcia akcji nowej emisji oraz realizacji uprawnień z warrantów subskrypcyjnych pomiędzy Comarch SA a MKS Cracovia SSA. Comarch SA zobowiązuje się do objęcia akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego MKS Cracovia SSA w następujący sposób: -38.631 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych imiennych serii E ? jako realizację uprawnienia wynikającego z objęcia 38.631 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści jeden) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A; objęcie nastąpi do dnia 31.03.2012 roku? w zakresie uprawnienia z warrantów subskrypcyjnych serii A, -11.400 (słownie: jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych imiennych serii F ? jako realizację
uprawnienia wynikającego z objęcia 11.400 (słownie: jedenaście tysięcy czterysta) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B; objęcie nastąpi do dnia 31.03.2013 roku ? w zakresie uprawnienia z warrantów subskrypcyjnych serii B, -22.800 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset) akcji zwykłych imiennych serii G ? jako realizację uprawnienia wynikającego z objęcia 22.800 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C; objęcie nastąpi do dnia 31.12.2013 roku ? w zakresie uprawnienia z warrantów subskrypcyjnych serii C. Comarch SA zobowiązuje się objąć ww. akcje w zamian za wkład pieniężny, który stanowić będzie wpłata gotówkowa w wysokości 29.999.817 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście) złotych uiszczona zgodnie z następującym harmonogramem: -kwota 15.912.495 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset dwanaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) złotych tytułem objęcia ww. akcji do dnia
31.03.2012 roku, -kwota 4.695.774 (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) złotych tytułem objęcia ww. akcji do dnia 31.03.2013 roku, -kwota 9.391.548 (słownie: dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy cztery pięćset czterdzieści osiem) złotych tytułem objęcia ww. akcji do dnia 31.12.2013 roku. W rezultacie realizacji powyższej umowy udział Comarch SA w kapitale zakładowym MKS Cracovia SSA wzrośnie z 49,15 % do 66,11 %. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p3b6j

| | | COMARCH SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | COMARCH | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 31-864 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 39A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 646 10 00 | | 012 646 11 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | investor@comarch.pl | | www.comarch.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 677-00-65-406 | | 350527377 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-16 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu
2011-12-16 Michał Bajcar Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p3b6j

Podziel się opinią

Share
d1p3b6j
d1p3b6j