Trwa ładowanie...
d2fzeqh

CZERWONA TOREBKA S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015

CZERWONA TOREBKA S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015

Share
d2fzeqh
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2015 półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze /2014
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 67.512 57.740 16.330 13.818
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (7.478) (25.530) (1.809) (6.109)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (11.095) (30.469) (2.684) (7.291)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (11.375) (40.105) (2.751) (9.597)
Zysk z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 37.310 (40.105) 9.025 (9.597)
Całkowite dochody ogółem 37.310 (67.764) 9.025 (16.217)
Całkowity dochód ogółem przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 37.310 (67.764) 9.025 (16.217)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (49.684) (75.189) (12.018) (17.994)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5.571 4.157 1.348 994
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 35.047 38.754 8.477 9.275
Przepływy pieniężne netto razem (9.066) (32.278) (2.193) (7.725)
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję (w złotych / EUR) 0,50 -0,90 0,12 -0,22
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w złotych / EUR) 0,50 -0,28 0,12 -0,22
STAN NA DZIEŃ 30.06.2015 30.06.2014 30.06.2015 30.06.2014
Aktywa razem 861.847 1.075.184 205.475 258.402
Kapitały własne 657.665 720.188 156.796 173.085
Kapitały własne przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 657.665 720.188 156.796 173.085
Zobowiązania 204.182 354.996 48.679 85.317
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 10.955 14.774 2.650 3.536
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2.122 1.757 513 421
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 975 719 236 172
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 695 407 168 97
Całkowite dochody ogółem 695 407 168 97
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 132 1.638 32 392
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 202 (1.132) 49 (271)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (383) (823) (93) (197)
Przepływy pieniężne netto razem (49) (317) (12) (76)
Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) 0,01 0,01 0,00 0,00
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) 0,01 0,01 0,00 0,00
STAN NA DZIEŃ 30.06.2015 30.06.2014 30.06.2015 30.06.2014
Aktywa razem 861.002 916.956 205.274 220.375
Kapitały własne 819.759 876.711 195.442 210.703
Zobowiązania 41.243 40.245 9.832 9.672
Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w następujący sposób: * pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu; kurs ten wyniósł: - za okres bieżący - 4,1341 - za okres poprzedni - 4,1784 * pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego; kurs ten wyniósł: - za okres bieżacy - 4,1944 - za okres poprzedni - 4,1609 - na dzień 31 grudnia 2014 - 4,2623
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | TRUE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2015 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za półrocze roku obrotowego | 2015 | obejmujące okres | od 2015-01-01 do 2015-06-30 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-09-01 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CZERWONA TOREBKA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61-819 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Stanisława Taczaka | | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 61 623 28 00 | | +48 61 623 28 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7781450539 | | 300709350 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

d2fzeqh

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Skorygowany raportem bieżącym nr | 31/2015 | | z dnia | 2015-09-01 | o treści: | |
| | | | | | | | |
| | Zarząd spółki "Czerwona Torebka" S.A. z siedzibą w Poznaniu, w związku z zaistnieniem omyłki pisarskiej w treści raportu Niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku oraz w treści raportu Niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku, będących elementami skonsolidowanego raportu półrocznego opublikowanego w dniu 31.08.2015 r., niniejszym koryguje treść wskazanych raportów poprzez ich uzupełnienie zgodnie z informacją otrzymaną od ww. biegłego rewidenta, w sposób następujący: 1. W raporcie Niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 - dodaje się punkt 4 w brzmieniu: "Dokonany przez nas przegląd nie wykazał niczego, co nie pozwoliłoby stwierdzić, że śródroczne skrócone
sprawozdanie finansowe zostało przygotowane, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa ogłoszonym w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej." 2. W raporcie Niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 - dodaje się punkt 4 w brzmieniu: "Dokonany przez nas przegląd nie wykazał niczego, co nie pozwoliłoby stwierdzić, że śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa ogłoszonym w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej." W pozostałym zakresie traść skonsolidowanego raportu półrocznego nie podlega zmianie. Podstawa prawna §6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259
). | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
?Rozszerzony? skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego skons. spr. fin. 1H 2015.pdf CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego skons. spr. fin. 1H 2015
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego spr. fin. 1H 2015.pdf CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego spr. fin. 1H 2015
CZT Skonsolidowany raport 1H 2015.pdf CZT Skonsolidowany raport 1H 2015
CZT Śródroczne skrócone skons. spr. fin. 1H 2015.pdf CZT Śródroczne skrócone skons. spr. fin. 1H 2015
CZT Śródroczne skrócone spr. fin. 1H 2015.pdf CZT Śródroczne skrócone spr. fin. 1H 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Tomasz Jurga Członek Zarządu
2015-09-01 Roland Czechmanowski Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fzeqh

Podziel się opinią

Share
d2fzeqh
d2fzeqh