Trwa ładowanie...
d19fahg
d19fahg
espi

DAYLI POLSKA - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Dayli Polska Sp. z o.o. (21/2015) - EBI

DAYLI POLSKA - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Dayli Polska Sp. z o.o. (21/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d19fahg

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 21 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Dayli Polska Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Dayli Polska Sp. z o.o. (dalej Spółka lub Dayli), w nawiązaniu do raportu nr 17/2015, niniejszym informuje, że w dniu 4 maja 2015 r. Spółka powzięła informację o rejestracji w dniu 30 kwietnia 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego dnia 7 kwietnia 2015 roku mocą uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zgodnie z którą podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 13.200.000 zł (trzynaście milionów dwieście tysięcy złotych), z kwoty 15.956.300 zł (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych) do kwoty 29.156.300 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej, nastąpiło poprzez utworzenie 264.000 (dwustu sześćdziesięciu czterech tysięcy) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. Wszystkie
nowoutworzone udziały objął dotychczasowy wspólnik Spółki - tj. spółka pod firmą: ?Kerdos Group? S.A. i pokrył je w całości wkładem pieniężnym w łącznej kwocie 13.200.000 zł (trzynaście milionów dwieście tysięcy złotych). Ponadto, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany umowy Spółki (dokonanej na wskazanym wyżej Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki) w zakresie m.in. zmiany postanowień dotyczących wysokości kapitału zakładowego Dayli oraz objęcia przez ?Kerdos Group? S.A. nowych udziałów, usunięcia ograniczenia w rozporządzaniu udziałami Dayli, a także w związku z likwidacją Rady Nadzorczej - usunięcia zapisów dotyczących Rady Nadzorczej jako organu Dayli (ograniczono organy Dayli do Zgromadzenia Wspólników oraz Zarządu), zmian tych postanowień umowy spółki Dayli, które przewidywały kompetencje Rady Nadzorczej (tj. m.in. postanowiono, iż wypłata zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy nie wymaga zgody Rady
Nadzorczej Dayli, Zarząd powoływany będzie przez Zgromadzenie Wspólników) oraz wprowadzenia wymogu uzyskiwania zgody Zgromadzenia Wspólników na zaciąganie zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń przekraczających wartością 1 000 000 zł (jeden milion złotych), z zastrzeżeniem, że wymóg uzyskania zgody nie dotyczy sprzedaży lub kupna towarów w ramach normalnej działalności Dayli. Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ? "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Anna Wierzbicka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d19fahg

Podziel się opinią

Share
d19fahg
d19fahg