Trwa ładowanie...
d1lplpj
espi

DEBICA - Doręczenie odpisu postanowienia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w przedmiocie udzielenia z...

DEBICA - Doręczenie odpisu postanowienia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w przedmiocie udzielenia zabezpieczeniapoprzez wstrzymanie wykonania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych. (11/2011)
Share
d1lplpj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DEBICA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Doręczenie odpisu postanowienia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w przedmiocie udzielenia zabezpieczeniapoprzez wstrzymanie wykonania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Podstawa: art. 56 ust 5 ustawy o ofercie?aktualizacja informacjiW nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 24 lutego 2011 r. pełnomocnikowi Spółki doręczono odpis postanowienia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, wydanego 11 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym na skutek zażalenia wniesionego przez PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Krakowiak z siedzibą w Warszawie na postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie VI Wydziału Gospodarczego z dnia 5 stycznia 2011 r., oddalającego wniosek o udzielenie zabezpieczenia, poprzez wstrzymanie wykonania uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r.w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych.Sąd Apelacyjny w Rzeszowie postanowił zmienić zaskarżone postanowienie i udzielić zabezpieczenia, poprzez wstrzymanie wykonania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds.
szczególnych.Spółka informuje, że obecnie nie podejmuje żadnych czynności w wykonaniu uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r. W dniu 18 lutego 2011 otrzymała sprawozdanie z badania rewidenta ds. szczególnych, sporządzone na podstawie w/w uchwały. Sprawozdanie zostało, zgodnie z art. 86 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 9/2011 z dnia 18 lutego 2011 r.O doręczeniu wyżej opisanego postanowienia stronie przeciwnej w procesie (powodowi PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Krakowiak w Warszawie) Spółka informowała raportem bieżącym nr 10/2011 w dniu 23 lutego 2011 r . | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA
(pełna nazwa emitenta)
DEBICA Motoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
39-200 Dębica
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. 1 Maja 1
(ulica) (numer)
(014) 670-28-31 014 670-09-57
(telefon) (fax)
www.debica.com.pl
(e-mail) (www)
872-000-34-04 850004505
(NIP) (REGON)
d1lplpj

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Leszek Cichocki Członek Zarządu/Dyrektor ds. Finansowych
2011-02-25 Marta Konopacka Prokurent /Dyrektor ds. Komunikacji

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1lplpj

Podziel się opinią

Share
d1lplpj
d1lplpj