Trwa ładowanie...
d2l52hj

Deficyt sektora fin. publ. w 2011 wyniesie 1,9 proc. PKB - MF

30.12.Warszawa (PAP) - Zgodnie z aktualizacją programu konwergencji deficyt sektora finansów publicznych spadnie do 1,9 proc. PKB w 2011 z 2,7 proc. w 2008.

Share
d2l52hj

30.12.Warszawa (PAP) - Zgodnie z aktualizacją programu konwergencji deficyt sektora finansów publicznych spadnie do 1,9 proc. PKB w 2011 z 2,7 proc. w 2008.

"Planowany na 2009 r. deficyt sektora zdeterminowany będzie głównie przez wynik budżetu państwa. Ustawa budżetowa na 2009 r. zakłada, że deficyt budżetu państwa nie może być wyższy niż 18,2 mld zł. (...) Szacuje się, że wynik sektora w 2009 r. wyniesie - 2,5 proc. PKB, a w kolejnych latach: w 2010 r. -2,3 proc. PKB, w 2011 r. -1,9 proc. PKB" - napisano w dokumencie.

Według prognoz resortu finansów w 2008 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, nastąpi wzrost deficytu strukturalnego o 0,8 pkt. proc., głównie w wyniku reform w postaci redukcji klina podatkowego (w 2008 r. dalszy etap), ulgi prorodzinnej (dla rodzin z dziećmi), a także niższego niż zakładano poziomu dochodów budżetowych, co należy wiązać z gorszą sytuacją w gospodarce (będącej pochodną sytuacji w gospodarce światowej).

d2l52hj

"W kolejnych latach przewidywany jest spadek deficytu strukturalnego - w 2009 r. o 0,6 pkt. proc., w 2010 o 0,4 pkt. proc. oraz utrzymanie tej relacji w 2011 r. Natomiast uwzględniając działania jednorazowe będące umorzeniem długu dla Iraku, deficyt strukturalny w 2010 r. spadnie o 0,6 pkt. proc. w stosunku do roku ubiegłego. W tabeli przedstawiono ponadto wynik strukturalny nieuwzględniający kosztów reformy klina podatkowego" - napisano.

DŁUG SEKTORA INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH

Zgodnie z założeniami programu konwergencji do 2011 roku zarządzanie długiem będzie ukierunkowane na minimalizację kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasu przy przyjętych ograniczeniach dotyczących ryzyka.

Analitycy resortu przewidują, że zarządzanie długiem będzie odbywać się w warunkach dużej zmienności i niepewności na rynkach finansowych oraz spowolnienia wzrostu PKB z uwagi na wpływ globalnego kryzysu finansowego na sferę realną gospodarki. Na rynku krajowym spadek stóp procentowych banku centralnego oraz działania związane z harmonogramem wejścia do strefy euro powinny mieć istotny wpływ na poziom i kształt krzywej dochodowości, a więc i kosztów obsługi długu.

d2l52hj

"Prognozowane zmiany relacji długu do PKB w okresie lat 2008-2011 będą przede wszystkim konsekwencją kształtowania się potrzeb pożyczkowych budżetu państwa (dług Skarbu Państwa stanowi ok. 95 proc. długu sektora instytucji rządowych i samorządowych), przewidywanego tempa wzrostu PKB oraz kursu złotego w stosunku do innych walut, w tym zwłaszcza do euro" - podano.

W latach 2009-11 na wysokość potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, obok deficytu, znaczący wpływ będą miały środki przekazywane FUS z tytułu ubytku składki przekazywanej do OFE, przychody z prywatyzacji, saldo prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pożyczki udzielane ze środków budżetu państwa.

Przewidywane zmiany w zakresie długu pozostałych podmiotów sektora instytucji rządowych i samorządowych będą wynikały głównie ze wzrostu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.

W zaktualizowanym Programie Konwergencji nie przewiduje się występowania zadłużenia w sektorze ubezpieczeń społecznych.

d2l52hj

"W horyzoncie Aktualizacji Programu Konwergencji relacja długu do PKB będzie kształtować się poniżej zarówno pierwszego aktualnego progu ostrożnościowego, tj. 50 proc., jak i pierwszego progu ostrożnościowego z nowej ustawy o finansach publicznych, tj. 47 proc. i będzie kształtować się znacznie poniżej wielkości referencyjnej 60 proc." - napisano w dokumencie.

MF przewiduje przejściowy wzrost relacji do 45,9 proc. w 2008 r., a następnie w latach 2009-2011 spadek do 44,8 proc. w 2011 r. (PAP)

mak/ jtt/

d2l52hj

Podziel się opinią

Share
d2l52hj
d2l52hj