Trwa ładowanie...
d4msnd4

DEKPOL S.A. - Zmiana Statutu Spółki (7/2015)

DEKPOL S.A. - Zmiana Statutu Spółki (7/2015)

Share
d4msnd4

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DEKPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana Statutu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd DEKPOL SA (?Spółka?) informuje, że w dniu 7 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (?Sąd?) wydał postanowienie, zgodnie z którym zarejestrowana została zmiana Statutu Spółki. Sąd zarejestrował zmianę Statutu Spółki dokonaną na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (?Walne Zgromadzenie?) z dnia 24 czerwca 2014 r., zgodnie z którą uchylona została treść paragrafu 8 Statutu i nadane zostało mu następujące brzmienie: ?§8.1 Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 6.410.001,00 zł (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy jeden złotych) i nie więcej niż 8.710.000,00 zł (osiem milionów siedemset dziesięć złotych) i dzieli się na: a) 6.410.000,00 zł akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, b) nie więcej niż 2.300.000,00 zł akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda 2. Akcje serii A i serii B dają równe prawo do dywidendy. 3.
Akcje zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi, przy czym akcje serii A zostały objęty i pokryty w procesie przekształcenia spółki pod firmą: Dekpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie, zarejestrowanej pod numerem KRS 0000271884. 4. Akcje Spółki są akcjami wyłącznie na okaziciela. Zamiana akcji na akcje imienne jest niedopuszczalna.? Przed ww. zmianą §8 miał brzmienie: ?1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.410.000,00 (słownie: sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy) złotych i dzieli się na 6.410.000 (słownie: sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o nr od 0000001 do 6.410.000 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złotych każda akcja. 2. Akcje serii A dają równe prawo do dywidendy. 3. Kapitał został w całości objęty i pokryty w procesie przekształcenia spółki pod firmą: Dekpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie, zarejestrowanej pod numerem KRS 0000271884. 4. Akcje Spółki są akcjami wyłącznie na
okaziciela. Zamiana akcji na akcje imienne jest niedopuszczalna.? Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie mogła być niższa niż 1,00 zł (jeden złoty) oraz nie mogła być wyższa niż 2.300.000,00 zł (dwa miliony trzysta tysięcy złotych). W dniu 23 grudnia 2014 r. Zarząd Spółki dokonał dookreślenia wysokości kapitału zakładowego, zgodnie z którym §8 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: ?§8.1 Kapitał zakładowy wynosi 8.362.549,00 zł (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych) i dzieli się na: a) 6.410.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, b) 1.952.549 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.? W związku z powyższym w załączeniu treść Statutu Spółki uwzględniająca zarejestrowane w dniu 7 stycznia 2015 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.952.549 akcji serii B (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2015). | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | DEKPOL Statut.pdf | Dekpol Statut | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4msnd4

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | DEKPOL S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 83-251 | | Pinczyn | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Gajowa | | 31 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 592-21-37-980 | | 220341682 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Rafał Dietrich Członek Zarządu Rafał Dietrich
2015-01-08 Anna Miksza Prokurent Łączny Anna Miksza

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4msnd4

Podziel się opinią

Share
d4msnd4
d4msnd4