Trwa ładowanie...
dw3whbd
dw3whbd
espi

DELKO S.A. - Podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym. (14/2011)

DELKO S.A. - Podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym. (14/2011)
Share
dw3whbd

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DELKO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Delko S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu wczorajszym została podpisana umowa o kredyt w rachunku bieżącym pomiędzy podmiotami tworzącymi Grupę Kapitałową Delko, tj.: Delko S.A., Delko OTTO Sp. z o.o., Delko RDT Księżycowa Sp. z o.o., Cosmetics Sp. z o.o., PH AMA S.A., FROG MS Delko Sp. z o.o., NIKA Sp. z o.o. oraz BRE Bankiem S.A. (Oddział Korporacyjny w Poznaniu). Kredyt został udzielony w łącznej wysokości, nie przekraczającej kwoty 50 mln zł (słownie: pięćdziesięciu milionów złotych). Środki finansowe pochodzące ze wspomnianego źródła zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności kredytobiorców oraz (w pierwszej kolejności) na spłatę: 1. zobowiązań Delko S.A. z tytułu umowy zapłaty zobowiązań z dnia 07 maja 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami, 2. umowy kredytowej z dnia 28 czerwca 2010 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawartej przez Delko S.A. oraz Kredyt Bank S.A., 3. umowy kredytowej z dnia 21 marca 2003 roku wraz z późniejszymi
zmianami, zawartej przez PKO BP SA i Delko OTTO Sp. z o. o., 4. umowy kredytowej z dnia 03 grudnia 2009 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawartej przez Bankiem Millenium S.A. oraz Delko RDT Księżycowa Sp. z o. o., 5. umowy kredytowej z dnia 04 lipca 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawartej przez Bank PKO BP SA i Delko RDT Księżycowa Sp. z o. o., 6. umowy kredytowej z dnia 20 października 2008 roku, zawartej przez Bank PKO BP S.A. oraz Delko RDT Księżycowa Sp. z o. o., 7. umowy kredytowej z dnia 14 października 2010 roku, zawartej przez Kredyt Bank S.A. i PH AMA S.A., 8. umowy kredytowej z dnia 30 maja 2005 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawartej przez Kredyt Bank SA oraz Cosmetics Sp. z o. o., 9. umowy kredytowej z dnia 01 lipca 2009 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawartej przez Bank PKO BP SA i FROG MS Delko Sp. z o. o., 10. umowy kredytowej z dnia 07 kwietnia 2011 roku, zawartej przez Kredyt Bank SA oraz NIKA Sp. z o. o., 11. przyznanego limitu factoringowego, udzielonego na podstawie
umowy o limit faktoringowy z dnia 09 października 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawartej przez DnB NORD Polska S.A. i PH AMA S.A. Oprocentowanie wspomnianego zostało oparte o stawkę WIBOR dla depozytów O/N i jest powiększone o marżę banku. Zabezpieczenie spłaty zobowiązania stanowią weksle in blanco wystawione przez wszystkich kredytobiorców. Okres wykorzystania przedmiotowego kredytu strony ustaliły do dnia 18 lipca 2012 roku. Podstawą uznania umowy za znaczącą stanowi wysokość kapitałów własnych Delko S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DELKO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DELKO S.A. Handel hurtowy (hah)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
63-100 Śrem
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gostyńska 51
(ulica) (numer)
0612837731 0612834015
(telefon) (fax)
office@delko.com.pl www.delko.com.pl
(e-mail) (www)
785-10-03-396 630306168
(NIP) (REGON)
dw3whbd

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Andrzej Worsztynowicz Prezes Zarządu Andrzej Worsztynowicz
2011-07-21 Dawid Harsze Wiceprezes Zarządu Dawid Harsze

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dw3whbd

Podziel się opinią

Share
dw3whbd
dw3whbd