Trwa ładowanie...
d4exd3o
d4exd3o
espi

DM IDM SA - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDM S.A. (34/2012)

DM IDM SA - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDM S.A. (34/2012)
Share
d4exd3o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DM IDM SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członków Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA (DM IDM S.A. lub Spółka), stosownie do treści § 5 ust. 1 pkt. 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDM S.A. powołało pod warunkiem rejestracji zmian w Statucie Spółki na trzyletnią wspólną kadencję do składu Rady Nadzorczej DM IDMSA Pana Dariusza Maciejuka, Pana Andrzeja Szumańskiego oraz Pana Adama Szyszkę. W związku z powzięciem w dniu 8 sierpnia 2012 r. informacji o dokonaniu wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej DM IDMSA na wspólną trzyletnią kadencję powołano Pana Dariusza Maciejuka, Pana Andrzeja Szumańskiego oraz Pana Adama Szyszkę. Życiorysy Pana Dariusza Maciejuka,
Pana Andrzeja Szumańskiego oraz Pana Adama Szyszkę stanowią załączniki do niniejszego raportu. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Dariusz Maciejuk, Pan Andrzej Szumański oraz Pan Adam Szyszka nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do DM IDM S.A., nie uczestniczą w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie pełnią funkcji członka organu w konkurencyjnej spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej oraz nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | CV_Andrzej Szumański.pdf | | | | | | | | | | |
| | CV_Adam Szyszka.pdf | | | | | | | | | | |
| | CV_Dariusz Maciejuk.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOM MAKLERSKI IDM SA
(pełna nazwa emitenta)
DM IDM SA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-041 KRAKÓW
(kod pocztowy) (miejscowość)
MAŁY RYNEK 7
(ulica) (numer)
012 3970600 012 3970601
(telefon) (fax)
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
(e-mail) (www)
6762070700 351528670
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2012-08-08 Piotr Derlatka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4exd3o

Podziel się opinią

Share
d4exd3o
d4exd3o