Trwa ładowanie...
d1wkwnz
espi

DM WDM SA - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D (46/2013)

DM WDM SA - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D (46/2013)

Share
d1wkwnz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DM WDM SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Dom Maklerski WDM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 29 lipca 2013 r. do siedziby Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS z dnia 23 lipca 2013 r., w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 82.500.000 akcji serii D. W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 825.000,00 zł do kwoty 1.650.000,00 zł i obecnie dzieli się na 165.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każda, a w szczególności na: - 62.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, - 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 8.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, - 82.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, ogólna liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 165.000.000 głosów. W związku z rejestracją podwyższenia
kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, zmianie uległa również dotychczasowa treść art. 3 ust. 1 Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu (przed zmianą): "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 825.000 zł (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na: a) 62.500.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, b) 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda. c) 8.000.000 (słownie osiem milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda." Aktualna treść art. 3 ust. 1 Statutu Spółki (po zmianie): "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.650.000,00 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na: a) 62.500.000 (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, b)
12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, c) 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, d) 82.500.000 (osiemdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda." Ponadto, Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wskazaną powyżej zmianę wysokości kapitału zakładowego Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. § 38 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | DM WDM tekst jednolity Statutu_.pdf | DM WDM tekst jednolity statutu | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wkwnz

| | | DOM MAKLERSKI WDM S. A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DM WDM SA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-109 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Plac Powstańców Śląskich | | 1/201 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 79 11 555 | | 71 79 11 556 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@wdmsa.pl | | www.wdmsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8951853338 | | 020195815 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-30 Sławomir Cal-Całko Prezes Zarządu
2013-07-30 Wojciech Grzegorczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wkwnz

Podziel się opinią

Share
d1wkwnz
d1wkwnz