Trwa ładowanie...
d19sswb
d19sswb
espi

DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? wpis zastawu na ogóle zbywalnych praw majątkowych komand...

DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? wpis zastawu na ogóle zbywalnych praw majątkowych komandytariusza (Emitenta) w spółce pod firmą Netbrokers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa - zabezpieczenie do Umowy o Konsolidacyjny Kredyt Konsorcjalny (Aneks nr 2) (34/2013)
Share
d19sswb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DUDA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? wpis zastawu na ogóle zbywalnych praw majątkowych komandytariusza (Emitenta) w spółce pod firmą Netbrokers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa - zabezpieczenie do Umowy o Konsolidacyjny Kredyt Konsorcjalny (Aneks nr 2) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2013 z dnia 18.03.2013 roku w sprawie zawarcia w dniu 18 marca 2013 roku Aneksu nr 2 ("Aneks") do Umowy o Konsolidacyjny Kredyt Konsorcjalny ("Umowa") oraz raportu bieżącego nr 17/2013 z dnia 22.05.2013 r. w sprawie podpisania umów zastawu rejestrowego na udziałach Emitenta w spółkach zależnych tytułem zabezpieczenia do Umowy o Konsolidacyjny Kredyt Konsorcjalny, Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 26 lipca 2013 roku otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy ? Rejestru Zastawów z dnia 17 lipca 2013 roku (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 6235/13/606) w przedmiocie wpisu do rejestru zastawów (data wpisu - 18 lipca 2013 roku) zastawu ustanowionego na ogóle zbywalnych praw majątkowych, które Emitent (komandytariusz) posiada w spółce zależnej Netbrokers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Zarząd Spółki przypomina, iż ustanowienie
przedmiotowego zastawu nastąpiło w wykonaniu postanowień Aneksu oraz przyjętych przez strony uzgodnień w zakresie ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń spłaty wierzytelności poszczególnych Kredytodawców wobec Spółki wynikających z Umowy, o czym Spółka informowała w w/w raportach bieżących. Wpis zastawu do rejestru zastawów został dokonany w oparciu o umowę zastawu rejestrowego na udziale Emitenta w Netbrokers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (KRS 442273) z późn. zm. Wartość wkładu wniesionego wynosi 749 000,00 zł (długoterminowa lokata kapitałowa Emitenta). Wartość zobowiązania zabezpieczonego każdym zastawem wynosi 117.442.639,67 zł. Wartość ewidencyjna (w tys. zł) w księgach rachunkowych Emitenta ogółu praw majątkowych w Netbrokers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa wynosi 18.675 tys. zł. Netbrokers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jest podmiotem zajmującym się handlem hurtowym mięsa i jego przetworami w oparciu o
internetową platformę handlową. To największa w Polsce internetowa giełda towarowa skierowana do firm działających na rynku rolno-spożywczym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
DUDA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-699 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kłobucka 25
(ulica) (numer)
022 319 94 00 022 319 94 01
(telefon) (fax)
duda@pkmduda.pl www.pkmduda.pl
(e-mail) (www)
699-17-81-489 411141076
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Rafał Oleszak wiceprezes zarządu
2013-07-26 Michał Wiatrak prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19sswb

Podziel się opinią

Share
d19sswb
d19sswb