Trwa ładowanie...
d2g218l
d2g218l
espi

EASTSIDECAPITAL - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (5/2015) - EBI

EASTSIDECAPITAL - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (5/2015)
Share
d2g218l

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd EastSideCapital S.A. informuje o powzięciu w dniu 26 stycznia 2015 roku wiadomości o dokonaniu w dniu 22 stycznia 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu związanego z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 7.499.613,83 zł (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzynaście złotych i osiemdziesiąt trzy grosze). Podwyższenie kapitału zostało dokonane poprzez emisję 749.961.383 (siedemset czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda. Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.480.000 zł (jedenaście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na: a) 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji serii A o numerach od 00000001 do 25000000 o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda; b) 4.500.000 (cztery miliony
pięćset tysięcy) akcji serii B o numerach od 0000001 do 4500000 o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda; c) 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii C o numerach od 00000001 do 25500000 o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda; d) 110.000.000 (sto dziesięć milionów) akcji serii D o numerach od 000000001 do 110000000 o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda; e) 144.375.000 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii E o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda; f) 88.663.617 (osiemdziesiąt osiem milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemnaście) akcji serii F o numerach od 000000001 do 88663617 o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda. g) 749.961.383 (siedemset czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) akcji serii G o numerach od 000000001 do 749961383 o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda. Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt 5 Załącznika
Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Błażej Dowgielski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g218l

Podziel się opinią

Share
d2g218l
d2g218l