Trwa ładowanie...
d2lffdj
espi

ELBUDOWA - Deklaracja Zarządu ELEKTROBUDOWY SA dotycząca wypłaty dywidendy (6/2013)

ELBUDOWA - Deklaracja Zarządu ELEKTROBUDOWY SA dotycząca wypłaty dywidendy (6/2013)
Share
d2lffdj
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-20
Skrócona nazwa emitenta
ELBUDOWA
Temat
Deklaracja Zarządu ELEKTROBUDOWY SA dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki ELEKTROBUDOWA SA informuje, że w dniu 20 marca 2013 roku podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2012 przeznaczając na dywidendę kwotę 9 495 216 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście szesnaście złotych) tj. po 2,00 zł (słownie: dwa złote) na jedną akcję. Dywidenda ma charakter pieniężny. Równocześnie Zarząd ELEKTROBUDOWY SA informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 20 marca 2013 roku pozytywnie zaopiniowała propozycję dotyczącą podziału zysku za rok 2012 w wysokości 2,00 zł na jedną akcję. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2012 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA. Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Declaration by the Management Board of ELEKTROBUDOWA SA on dividend paymentThe Management Board of ELEKTROBUDOWA SA inform, that on 20 March 2013 they passed a resolution on distribution of the 2012 net profit, and to pay out 9 495 216 PLN (nine million four hundred ninety five thousand two hundred and sixteen Polish zloty only) as dividend, that is PLN 2.00 (say: two Polish zlotys) per one share.The dividend will be paid in cash.The Management Board also inform that the Supervisory Board of the Company, on its meeting on 20 March 2013 approved the proposal to pay the 2012 dividend in the amount of PLN 2.00 per share.A final decision about distribution of the 2012 profit will be taken by the Annual General Meeting of ELEKTROBUDOWA SA.Pursuant to § 38 item 1.11 of the Regulation of Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and interim informationLegal basisArt. 56 item 1.2 of the Public Offering Act – confidential information

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELEKTROBUDOWA SA
(pełna nazwa emitenta)
ELBUDOWA Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Porcelanowa 12
(ulica) (numer)
(032) 25 90 100 032 20 52 760
(telefon) (fax)
elbudowa@elbudowa.com.pl elbudowa.com.pl
(e-mail) (www)
634-01-35-506 271173609
(NIP) (REGON)
d2lffdj

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Jacek Faltynowicz Prezes Zarządu
2013-03-20 Jarosław Tomaszewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lffdj

Podziel się opinią

Share
d2lffdj
d2lffdj