Trwa ładowanie...
d1nr7go

ELEKTROTIM S.A. - Informacja o zawarciu umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Od ...

ELEKTROTIM S.A. - Informacja o zawarciu umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu (22/2015)

Share
d1nr7go

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELEKTROTIM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3), w związku z § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy udział ELEKTROTIM S.A. w umowach zawartych z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad przez ELEKTROTIM S.A. w ramach kilku konsorcjum, wyniósł łącznie 46.714.889,24 zł netto, co stanowi podstawę do przekazania niniejszego raportu ze względu na kryterium wielkości kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A. (ponad 10% kapitałów własnych Spółki). Ostatnio zawartą umową z tym samym podmiotem była umowa, otrzymana przez ELEKTROTIM S.A. w dniu 13.04.2015r., podpisana w dniu 02.04.2015r., pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu a Konsorcjum firm: ELEKTROTIM S.A. ? Partner Konsorcjum, ZABERD S.A. ? Lider Konsorcjum i ROTOMAT S.A. ? Partner Konsorcjum, której przedmiotem jest wykonanie prac polegających na
bieżącym utrzymaniu dróg krajowych na terenie Rejonu Lubań (prace utrzymaniowe). Jest to umowa uzupełniająca do umowy zawartej w dniu 11.08.2014r. pomiędzy GDDKiA Oddział we Wrocławiu a konsorcjum powyższych firm (informacja o powyższej umowie zawarta była w raporcie bieżącym nr 22/2014 z dn. 19.08.2014r.) Wynagrodzenie netto za wykonanie robót wyniesie: 1.493.421,50 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia jeden złotych 50/100). Termin realizacji ww. umowy: do dnia 31.05.2015r. Zgodnie z § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd podaje informacje określone w § 9 pkt. 5) ? kary umowne - w odniesieniu do umowy o największej wartości, tj. umowy zwartej z GDDKiA Oddział w Krakowie, w dniu 07.10.2014r., na wykonanie kompleksowego (letniego i zimowego) utrzymania dróg krajowych województwa małopolskiego, obejmującej kompleksowe utrzymanie dróg krajowych Rejonu Kraków (umowa w konsorcjum
ELEKTROTIM S.A. z ZABERD S.A., informacja w raporcie bieżącym nr 29/2014). Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, m.in.: 1. za zwłokę w wykonaniu robót objętej poleceniem wykonania ? w wysokości 1% wartości netto zleconych do wykonania robót, lecz nie mniej niż 1.000 zł za każdy dzień przekroczenia terminu określonego w zleceniu, 2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi ? w wysokości 2.000 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 3. za niedotrzymanie standardu zimowego utrzymania na którymkolwiek odcinku drogi w wysokości 5.000 zł za każde naruszenie 4. za realizację prac przewidzianych niniejszą umową w sposób niezgodny z ST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową ? w wysokości 2.000 zł za każde stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie w trakcie realizacji prac, 5. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ? w wysokości 10% wynagrodzenia
netto, i inne kary. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia netto. Zamawiający zastrzegły sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej. Kryterium uznania przedmiotowej umowy za znaczącą jest łączna wartość wszystkich umów, zawartych przez ELEKTROTIM S.A. (samodzielnie lub w ramach konsorcjum) z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w okresie ostatnich 12 miesięcy, przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nr7go

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEKTROTIM S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 54-156 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Stargardzka | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 71 352 13 41 | | 71 351 48 39 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@elektrotim.pl | | www.elektrotim.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 894-24-60-042 | | 931931108 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-14 Andrzej Diakun Prezes Zarządu
2015-04-14 Zbigniew Pawlik Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nr7go

Podziel się opinią

Share
d1nr7go
d1nr7go