Trwa ładowanie...
d1hor3a
espi

ELEKTROTIM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010

ELEKTROTIM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010
Share
d1hor3a
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 116 449 109 016 29 080 25 115
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 417 9 403 1 353 2 166
Zysk (strata) brutto 5 514 11 841 1 377 2 728
Zysk (strata) netto 3 837 9 034 958 2 081
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 977 4 975 743 1 146
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 533 764 -1 382 176
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 625 -6 040 -3 652 -1 392
Przepływy pieniężne netto, razem -17 181 -301 -4 291 -69
Aktywa, razem 121 904 120 336 30 782 29 292
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35 267 26 166 8 905 6 369
Zobowiązania długoterminowe 3 120 84 788 20
Zobowiązania krótkoterminowe 26 937 22 138 6 802 5 389
Kapitał własny 86 637 94 170 21 876 22 922
Kapitał zakładowy 9 848 9 774 2 487 2 379
Liczba akcji (w szt.) 9 848 159 9 774 009
Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) 0,39 0,92 0,10 0,21
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,39 0,92 0,10 0,21
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,80 9,63 2,22 2,34
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,80 9,63 2,22 2,34
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) 1,40 0,60 0,35 0,15
Dane dotyczące jednostkowe sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 74 976 82 850 18 723 19 087
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 007 7 293 251 1 680
Zysk (strata) brutto 5 737 10 676 1 433 2 460
Zysk (strata) netto 5 091 8 463 1 271 1 950
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -188 3 697 -47 852
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 014 2 351 -1 252 542
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 794 -6 399 -3 445 -1 474
Przepływy pieniężne netto, razem -18 996 -351 -4 744 -81
Aktywa, razem 101 094 106 681 25 527 25 968
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 139 16 465 4 833 4 008
Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 16 491 13 365 4 164 3 253
Kapitał własny 81 955 90 216 20 694 21 960
Kapitał zakładowy 9 848 9 774 2 487 2 379
Liczba akcji (w szt.) 9 848 159 9 774 009
Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) 0,52 0,87 0,13 0,20
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,52 0,87 0,13 0,20
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,32 9,23 2,10 2,25
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,32 9,23 2,10 2,25
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) 1,40 0,60 0,35 0,15
Zastosowane do przeliczeń kursy EUR:31.12.2010r. - kursśrednioroczny: 4,0044 zł; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego:3,9603 zł31.12.2009r. - kursśrednioroczny: 4,3406 zł; kursostatniego dnia okresu sprawozdawczego: 4,1082 zł
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Skonsolidowane spr fin za IV kwartał 2010 ELEKTROTIM.pdf Skonsolidowane spr. fin. ELEKTROTIM S.A. za IV kwartał 2010
Informacja dodatkowa - IV kw 2010.pdf Informacje dodatkowe do raportu za IV kwartał 2010

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-10-01 do 2010-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2011-02-25
ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ELEKTROTIM S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
54-156 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stargardzka 8
(ulica) (numer)
071 352 13 41 071 351 48 39
(telefon) (fax)
sekretariat@elektrotim.pl www.elektrotim.pl
(e-mail) (www)
894-24-60-042 931931108
(NIP) (REGON)
d1hor3a

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Andrzej Diakun Prezes Zarządu
2011-02-25 Dariusz Połetek Wiceprezes Zarządu ds finansowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hor3a

Podziel się opinią

Share
d1hor3a
d1hor3a