Trwa ładowanie...
d3dhzs0
d3dhzs0
espi

EMC - Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA przez spółkę zależną "Powiatowe Centru...

EMC - Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA przez spółkę zależną "Powiatowe Centrum Zdrowia" w Kowarach (30/2011)
Share
d3dhzs0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EMC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA przez spółkę zależną "Powiatowe Centrum Zdrowia" w Kowarach | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje o zawarciu w dniu 25 lutego 2011 roku umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA z siedzibą we Wrocławiu (Bank) przez spółkę zależną "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach (PCZ).Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Bank kredytu inwestycyjnego o wartości 12.000.000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie nakładów na inwestycję w nieruchomość w Kowarach, tj. przeprowadzenie modernizacji obiektów, sprzętu i wyposażenia szpitala "Bukowiec". Emitent zagwarantował inwestycję w nieruchomość w umowie z Powiatem Jeleniogórskim dot. zakupu udziałów spółki PCZ, raport bieżący 96/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r.Uruchomienie kredytu następować będzie w formie bezgotówkowej w ciężar Rachunku Kredytu na podstawie przedłożonych przez Kredytobiorcę kopii nieprzeterminowanych
faktur/ dokumentów rozliczeniowych do wysokości kwoty udzielonego kredytu, w okresie dostępności kredytu, tj. do 31 grudnia 2012 r.Odsetki będą naliczane od kwoty wykorzystanego kredytu wg stawki bazowej powiększonej o marżę banku w wysokości 3,25 punktu procentowego w skali roku.Kredytobiorca zapłaci Bankowi prowizję przygotowawczą w wysokości 0,8% kwoty udzielonego kredytu, tj. 96.000 zł, która będzie pobrana przez Bank w dniu złożenia przez kredytobiorcę dyspozycji uruchomienia kredytu, oraz prowizję za administrowanie w wysokości 0,05% kwoty udzielonego kredytu, tj. 6.000 zł płatną raz w roku, każdego 31 stycznia.Emitent będzie spłacał kredyt w 72 równych ratach miesięcznych, w wysokości 166.666,67 zł każda, płatność pierwszej raty nastąpi w styczniu 2013 r., płatność rat następować będzie w terminie płatności odsetek. Ostateczną datą spłaty jest 31 grudnia 2018 roku.Zabezpieczeniem spłaty kredytu udzielonego przez Bank na podstawie wyżej wskazanej umowy kredytowej są:1. pełnomocnictwo do dysponowania w
pierwszej kolejności środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wszelkich istniejących i przyszłych swoich rachunkach bankowych prowadzonych w Banku,2. hipoteka umowna zwykła, łączna w kwocie 12.000.000,00 zł oraz hipoteka umowna kaucyjna, łączna do kwoty najwyższej 2.400.000,00 zł na zabezpieczenie wierzytelności Banku niezabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą z mocy ustawy, ustanowione na nieruchomości na rzecz Banku,3. zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym kredytobiorcy zlokalizowanym w obrębie nieruchomości,4. cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości oraz przedmiotu zastawu rejestrowego,5. cesja należności z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,6. poręczenie cywilne EMC Instytut Medyczny SA,7. podporządkowanie spłacie kredytu pożyczek udzielonych/ udzielanych przez EMC Instytut Medyczny SA i/ lub inną spółę Grupy EMC (zabezpieczenie przyszłe).Kryterium będącym podstawą uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy wynosząca co najmniej 10% wartości kapitałów własnych EMC Instytut Medyczny
SA. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA
(pełna nazwa emitenta)
EMC Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-144 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pilczycka 144-148 144-148
(ulica) (numer)
071 71 17 463 071 71 17 415
(telefon) (fax)
biuro@emc-sa.pl www.emc-sa.pl
(e-mail) (www)
894-28-14-132 933040945
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Piotr Gerber Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dhzs0

Podziel się opinią

Share
d3dhzs0
d3dhzs0