Trwa ładowanie...
d2kyksq
espi

EMPERIA - Umowa Inwestycyjna pomiędzy Eurocash S.A. ("Eurocash") i Emperia Holding S.A. ("Emperia...

EMPERIA - Umowa Inwestycyjna pomiędzy Eurocash S.A. ("Eurocash") i Emperia Holding S.A. ("Emperia") z dnia 21 grudnia 2010 roku ("Umowa Inwestycyjna"). (43/2011)
Share
d2kyksq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EMPERIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa Inwestycyjna pomiędzy Eurocash S.A. ("Eurocash") i Emperia Holding S.A. ("Emperia") z dnia 21 grudnia 2010 roku ("Umowa Inwestycyjna"). | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do informacji przekazanych do publicznej wiadomości przez Strony Umowy Inwestycyjnej w raportach bieżących (patrz raport bieżący Eurocash nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku, nr 8/2011 z dnia 6 lutego 2011 roku oraz nr 33/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. oraz raport bieżący Emperia nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku i nr 38/2011 z dnia 1 lipca 2011 r.,), Zarząd Emperia informuje, że zgodnie z najlepsza wiedzą Zarządu Emperia do dnia 11 lipca 2011 roku: (i) nie została wydana zgoda Prezesa UOKiK na przejęcie przez Eurocash kontroli nad Spółkami Dystrybucyjnymi (zgodnie z definicją zawartą w raporcie bieżącym Emperia nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku) zbywanymi na rzecz Eurocash na mocy Umowy Inwestycyjnej, oraz (ii) uzgodniony przez Strony Umowy Inwestycyjnej podmiot dokonujący obliczenia korekt korygujących Wartość Bazową (zgodnie z definicją zawartą w raporcie bieżącym Emperia nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku) nie wydał raportu określającego wartość takich korekt ("Raport"). W dniu
11 lipca 2011 nie doszło do realizacji uzgodnionej na mocy Umowy Inwestycyjnej transakcji zbycia Udziałów (zgodnie z definicją zawartą w raporcie bieżącym Emperia nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku) na rzecz Eurocash ("Transakcja"), w ramach której takie zbycie Udziałów nastąpić miało w zamian za: (i) 13.775.446 Akcji Serii K, oraz (ii) zapłatę pozostałej części wynagrodzenia za Udziały w gotówce. Zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej, w przypadku jeżeli Transakcja zgodnie ze strukturą opisaną powyżej nie zostanie dokonana, bez względu na przyczynę, w dniu 11 lipca 2011 roku lub innym terminie uzgodnionym przez Strony, nie później jednak niż do dnia 14 lipca 2011 roku, w dniu 15 lipca 2011 roku struktura Transakcji ulega modyfikacji i w ramach tak zmodyfikowanej struktury w dniu 15 lipca 2011 roku dochodzi do skutku sprzedaż Udziałów, w ramach której Emperia (lub jej spółka zależna) sprzedaje a Eurocash kupuje od Emperia (lub jej spółki zależnej) Udziały za gotówkę, za cenę ustaloną zgodnie z
postanowieniami Umowy Inwestycyjnej. Umowa Inwestycyjna przewiduje, iż w takiej sytuacji cena za Udziały zostanie zapłacona przez Eurocash do dnia 15 lipca 2011 roku a tytuł prawny do Udziałów przechodzi na Eurocash nie wcześniej niż jednocześnie z zapłatą ceny za Udziały. W opinii Zarządu Emperia w sytuacji gdy do dnia 15 lipca 2011 roku uzgodniony pomiędzy Stronami podmiot dokonujący obliczenia korekt korygujących Wartość Bazową nie wyda Raportu Strony winny określić cenę za Udziały poprzez skorygowanie Wartości Bazowej o kwoty takich korekt wyliczonych zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Inwestycyjnej i załącznikach do Umowy Inwestycyjnej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EMPERIA HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
EMPERIA Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-952 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mełgiewska 7-9
(ulica) (numer)
081 746 36 92 081 746 32 89
(telefon) (fax)
tomasz.koszczan@emperia.pl www.emperia.pl
(e-mail) (www)
712-10-07-105 430450457
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-12 Elżbieta Świniarska Dyrektor Ekonomiczny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kyksq

Podziel się opinią

Share
d2kyksq
d2kyksq