Trwa ładowanie...
d1zsawj
espi

ENAP - Raport kwartalny SA-Q 4/2010

ENAP - Raport kwartalny SA-Q 4/2010
Share
d1zsawj
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 43 608 56 027 10 890 12 909
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 074 3 434 768 791
Zysk (strata) brutto 2 689 2 823 672 650
Zysk (strata) netto 2 132 2 402 532 533
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 128 -1 318 1 281 -304
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -629 -418 -157 -96
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -508 -624 -127 -144
Przepływy pieniężne netto, razem 3 991 -2 360 997 -544
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 887 24 013 5 274 5 845
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 998 14 256 2 272 3 470
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 124 324 31 79
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 549 11 352 1 654 2 763
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 889 9 757 3 002 2 375
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 040 4 040 1 020 983
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 200 916 20 200 916 20 200 916 20 200 916
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,11 0,12 0,03 0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,59 0,48 0,15 0,12
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 4 / 2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 4 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-10-01 do 2010-12-31
data przekazania: 2011-02-25
ENERGOAPARATURA SA
(pełna nazwa emitenta)
ENAP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-273 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Generała K. Pułaskiego 7
(ulica) (numer)
032 2555065 032 2565775
(telefon) (fax)
mm@enap.com.pl www.enap.com.pl
(e-mail) (www)
6340128707 271169230
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Pozostałe informacje SAQ IV 2010.pdf Pozostałe informacje

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Tomasz Michalik Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
2279652316666066

BILANS
w tys.
stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009
AKTYWA
Aktywa trwałe 5 595 5 874 5 725 5 725
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 255 294 11 11
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe 4 572 4 818 4 909 4 909
Należności długoterminowe 12 9 7 7
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek 12 9 7 7
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 756 753 798 798
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 672 701 752 752
Inne rozliczenia międzyokresowe 84 52 46 46
Aktywa obrotowe 15 292 12 571 18 288 18 288
Zapasy 339 219 944 944
Należności krótkoterminowe 9 715 7 384 13 437 13 437
Od jednostek powiązanych 22
Od pozostałych jednostek 9 693 7 384 13 437 13 437
Inwestycje krótkoterminowe 4 372 2 228 375 375
Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 372 2 228 375 375
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 372 2 228 375 375
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 866 2 740 3 532 3 532
A k t y w a r a z e m 20 887 18 445 24 013 24 013
PASYWA
Kapitał własny 11 889 10 761 9 757 9 757
Kapitał zakładowy 4 040 4 040 4 040 4 040
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy 12 162 12 162 12 162 12 162
Kapitał z aktualizacji wyceny 267 267 267 267
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych -6 712 -6 712 -9 114 -9 114
Zysk (strata) netto 2 132 1 004 2 402 2 402
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 998 7 684 14 256 14 256
Rezerwy na zobowiązania 1 926 1 628 1 622 1 622
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 85 139 112 112
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 101 984 985 985
długoterminowa 356 356 356 356
krótkoterminowa 745 628 629 629
Pozostałe rezerwy 740 505 525 525
długoterminowe 6 6 6 6
krótkoterminowe 734 499 519 519
Zobowiązania długoterminowe 124 184 324 324
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 124 184 324 324
Zobowiązania krótkoterminowe 6 549 5 189 11 352 11 352
Wobec jednostek powiązanych 4
Wobec pozostałych jednostek 6 527 5 117 11 338 11 338
Fundusze specjalne 18 72 14 14
Rozliczenia międzyokresowe 399 683 958 958
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe 399 683 958 958
długoterminowe 94 97 109 109
krótkoterminowe 305 586 849 849
P a s y w a r a z e m 20 887 18 445 24 013 24 013
Wartość księgowa 11 889 10 761 9 757 9 757
Liczba akcji (w szt.) 20 200 916 20 200 916 20 200 916 20 200 916
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,59 0,53 0,48 0,48
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 stan na2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe 4 192 5 027 5 407 5 407
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 4 192 5 027 5 407 5 407
udzielonych gwarancji i poręczeń 4 192 5 027 5 407 5 407
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 4 192 5 027 5 407 5 407
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
4 kwartał/2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 209 43 608 14 435 56 027
od jednostek powiązanych 18 18 41
Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 183 42 959 14 394 55 947
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 26 649 41 80
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 622 36 055 11 639 46 735
jednostkom powiązanym 18 18 48
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9 596 35 409 11 598 46 659
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 26 649 41 76
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 587 7 553 2 796 9 292
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu 1 278 4 843 1 406 5 192
Zysk (strata) ze sprzedaży 1 309 2 710 1 390 4 100
Pozostałe przychody operacyjne 437 803 130 296
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 4 -2 1
Dotacje
Inne przychody operacyjne 437 799 132 295
Pozostałe koszty operacyjne 318 439 416 962
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 4
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 95 136 279 735
Inne koszty operacyjne 219 303 137 227
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 428 3 047 1 104 3 434
Przychody finansowe 80 141 24 112
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 18 51 18 92
od jednostek powiązanych 24
Zysk ze zbycia inwestycji 22 22
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 40 68 6 20
Koszty finansowe 120 526 203 723
Odsetki w tym: 31 61 62 127
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 89 465 141 596
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 388 2 689 925 2 823
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto 1 388 2 689 925 2 823
Podatek dochodowy 260 557 234 421
część bieżąca 285 504 61 237
część odroczona -25 53 173 184
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto 1 128 2 132 691 2 402
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2 132 2 402
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 200 916 20 200 916
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11 0,12
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO) 10 761 9 757 7 355 7 355
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 10 761 9 757 7 355 7 355
Kapitał zakładowy na początek okresu 4 040 4 040 4 040 4 040
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 040 4 040 4 040 4 040
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu 12 162 12 162 12 157 12 157
Zmiany kapitału zapasowego 5 5
zwiększenia (z tytułu) 5 5
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zbycia środków trwałych 5 5
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu 12 162 12 162 12 162 12 162
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 267 267 272 272
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -5 -5
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu) 5 5
zbycia środków trwałych 5 5
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 267 267 267 267
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -6 712 -6 712 -9 114 -9 114
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 402 1 364 1 364
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 402 1 364 1 364
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 2 402 1 364 1 364
pokrycie straty netto z lat ubiegłych 2 402 1 364 1 364
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu 6 712 9 114 10 478 10 478
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 6 712 9 114 10 478 10 478
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu) 2 402 1 364 1 364
pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku 2 402 1 364 1 364
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 6 712 6 712 9 114 9 114
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -6 712 -6 712 -9 114 -9 114
Wynik netto 1 128 2 132 2 402 2 402
zysk netto 1 128 2 132 2 402 2 402
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 11 889 11 889 9 757 9 757
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11 889 11 889 9 757 9 757
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto 1 128 2 132 691 2 402
Korekty razem 1 114 2 996 -280 -3 720
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja 215 821 216 813
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -5 -5
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 31 110 73 180
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -19 -27 2 -1
Zmiana stanu rezerw 298 304 -181 -884
Zmiana stanu zapasów -121 604 -473 507
Zmiana stanu należności -2 334 3 717 1 567 -3 762
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 464 -4 676 -76 -530
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 586 2 149 -1 408 -83
Inne korekty -1 -1
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 242 5 128 411 -1 318
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 99 110 1 5
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 77 88 1 5
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym: 22 22
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach 22 22
zbycie aktywów finansowych 22 22
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki -62 -739 -140 -423
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -62 -739 -140 -423
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 37 -629 -139 -418
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 15 30 6 24
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe 15 30 6 24
Wydatki -156 -538 -188 -648
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -110 -398 -110 -444
Odsetki -46 -140 -78 -204
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -141 -508 -182 -624
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 2 138 3 991 90 -2 360
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 143 3 996 90 -2 360
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -5 -5
Środki pieniężne na początek okresu 2 228 375 285 2 735
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 371 4 371 375 375
o ograniczonej możliwości dysponowania 53 53 25 25
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Informacja dodatkowa SAQ IV 2010.pdf Informacja dodatkowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

d1zsawj

Podziel się opinią

Share
d1zsawj
d1zsawj