Trwa ładowanie...
d2yk13p
espi

ENEA - Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy (15/2012)

ENEA - Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy (15/2012)
Share
d2yk13p
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2012
Data sporządzenia: 2012-04-10
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [?], Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10 kwietnia 2012 r. podjął uchwałę dotyczącą zamiaru rekomendacji przez Zarząd Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 106.551.000 zł z zysku netto za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Jednocześnie Spółka informuje, iż niniejsza rekomendacja zostanie skierowana do Rady Nadzorczej Spółki celem zaopiniowania. Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w pozostałej części zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 zgodnie z rekomendacją Zarządu przeznaczony zostanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji, których przeprowadzenie planowane jest zgodnie ze "Strategią Korporacyjną Grupy Kapitałowej ENEA na lata 2010-2015 z perspektywą do 2020 roku".

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No: 15/2012 Date of preparation: 10.04.2012 Short name of issuer: ENEA S.A. Subject: Recommendation of the Company's Board concerning payment of dividend Legal basis: Article 56 item 1(2) of the Act on Offerings – current and periodic information Content of report: Acting pursuant to § 38 item 1(11) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information […], the Board of ENEA S.A. ("Company") informs that on 10 April 2012 it adopted a resolution on the intention of the Board to recommend to the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company to pay the dividend for the Company's shareholders in the amount of PLN 106,551,000 from net profit for the period from 1 January 2011 to 31 December 2011. At the same time the Company informs that this recommendation shall be submitted to the Company's Supervisory Board for opinion-giving. Moreover, the Company's Board informs that the remaining part of the net profit of the Company for 2011
financial year according to the recommendation of the Board shall be applied towards the reserve capital with designation for financing of the investments the execution of which is planned according to the „Corporate Strategy of the ENEA Capital Group for 2010-2015 looking forward to 2020 ”. | |

d2yk13p

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENEA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ENEA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-201 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Górecka 1
(ulica) (numer)
+48/061 884 5300 +48/061 884 5955
(telefon) (fax)
enea@enea.pl www.enea.pl
(e-mail) (www)
777-00-20-640 630139960
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Maciej Owczarek Prezes Zarządu Maciej Owczarek
2012-04-10 Hubert Rozpędek Członek Zarządu Hubert Rozpędek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2yk13p

Podziel się opinią

Share
d2yk13p
d2yk13p