Trwa ładowanie...
d2rdku1

ENERGOINSTAL S.A. - Raport roczny R 2014

ENERGOINSTAL S.A. - Raport roczny R 2014

Share
d2rdku1
w tys. EUR
2014 2013
2014 2013
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Data 217 948 Imię i Nazwisko 246 334 Stanowisko/Funkcja 52 025 Podpis 58 498
2015-05-07 Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zbigniew Jagiełło 9 235 Prezes Zarządu Banku 11 349 2 204
2 695
Zysk (strata) brutto 11 891
14 487 2 838 3 440
Zysk (strata) netto 10 380 11 672 2 478 2 772
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -27 670 86 852 -6 605 20 625
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 971 -3 587 -471 -852
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 717 -13 878 -3 274 -3 295
Przepływy pieniężne netto, razem -43 358 69 387 -10 350 16 478
Aktywa razem 234 104 257 020 54 924 61 974
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 105 324 127 785 24 710 30 812
Zobowiązania długoterminowe 14 142 13 277 3 317 3 201
Zobowiązania krótkoterminowe 91 182 114 508 21 393 27 611
Kapitał własny 128 780 129 235 30 214 31 162
Kapitał zakładowy 1 800 1 800 422 434
Średnioważona liczba akcji 18000000 18000000 18000000 18000000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) 0,58 0,65 0,14 0,15
Rozwodniona liczba akcji 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 7,15 7,18 1,68 1,73
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) 0,60 0,30 0,14 0,07
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2014 rok.pdf Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2014 rok
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2014 rok.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2014 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Energoinstal S.A. za 2014 rok.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Energoinstal S.A. za 2014 rok
List Prezesa Zarządu.pdf List Prezesa Zarządu
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2014 rok.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2014 rok
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2014 rok.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2014 rok

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 14/2015 z dnia 2015-03-12 o treści:
Zgodnie z § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Energoinstal S.A. informuje, że przy publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2014 rok zostało omyłkowo załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 rok zamiast jednostkowego sprawozdania finansowego za 2014 rok. Publikacja jednostkowego raportu rocznego z załączonym jednostkowym sprawozdaniem finansowym za 2014 rok nastąpi niezwłocznie w dniu dzisiejszym.
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2rdku1

| | TRUE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR i MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-12 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENERGOINSTAL S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-203 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Roździeńskiego | | 188d | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 032 7357200 | | +48 032 7357257 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | energoinstal@energoinstal.pl | | www.energoinstal.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6340128877 | | 271076705 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Michał Więcek Prezes Zarządu
2015-03-12 Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu
2015-03-12 Lucjan Noras Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Elżbieta Kowalska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2rdku1

Podziel się opinią

Share
d2rdku1
d2rdku1