Trwa ładowanie...
d3m7pnv
d3m7pnv
espi

ENERGOPLD - Wpłynięcie zawiadomień o zmianie bezpośredniej kontroli nad Energomontaż-Południe S.A...

ENERGOPLD - Wpłynięcie zawiadomień o zmianie bezpośredniej kontroli nad Energomontaż-Południe S.A. w obrębie Grupy Kapitałowej PBG (59/2012)
Share
d3m7pnv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 59 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENERGOPLD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wpłynięcie zawiadomień o zmianie bezpośredniej kontroli nad Energomontaż-Południe S.A. w obrębie Grupy Kapitałowej PBG | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2012 r. otrzymał w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej [?] dwa zawiadomienia o transakcji, w następstwie której nastąpiły znaczące zmiany w akcjonariacie Spółki (zmiana podmiotu z Grupy Kapitałowej PBG, który posiada bezpośrednią kontrolę nad Spółką): 1.Zawiadomienie od RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu: Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 69 ust 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) ("Ustawa o ofercie") RAFAKO S.A. ("RAFAKO"), informuje, że w wyniku transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym w dniu 7 lipca 2012 roku, zbyło na rzecz PBG S.A. w upadłości układowej ("PBG") 46.021.520 akcji zdematerializowanych zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej równej 1,00 zł spółki Energomontaż Południe S.A. ("Energomontaż
Południe"). W związku z powyższą transakcją doszło do zmiany stanu posiadania. Przed zmianą stanu posiadania, spółka RAFAKO posiadała bezpośrednio 46.021.520 akcji zwykłych na okaziciela spółki Energomontaż Południe, stanowiących 64,84% udziału w kapitale zakładowym Energomontaż Południe oraz uprawniających do wykonywania 46.021.520 głosów tj. 64,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Energomontaż Południe ("Akcje"). Po zmianie stanu posiadania RAFAKO nie posiada bezpośrednio lub pośrednio akcji zwykłych na okaziciela spółki Energomontaż Południe, w szczególności RAFAKO nie posiada podmiotów zależnych posiadających pośrednio lub bezpośrednio akcje spółki Energomontaż Południe oraz nie jest stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust 1 pkt 1 lit c) Ustawy o ofercie. Jednocześnie na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) spółka RAFAKO zawiadamia o zmianie sposobu dominacji nad spółką Energomontaż Południe. Dotychczas RAFAKO
było podmiotem bezpośrednio dominującym nad Energomontaż Południe. Obecnie podmiotem bezpośrednio dominującym nad Energomontaż Południe jest PBG. 2.Zawiadomienie od PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania oraz MULTAROS Trading Company Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze: Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) ("Ustawa o ofercie") PBG S.A. w upadłości układowej ("PBG"), informuje, że w wyniku transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym w dniu 7 sierpnia 2012 roku, nabyło od spółki RAFAKO S.A. ("RAFAKO") 46.021.520 akcji zdematerializowanych zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej równej 1,00 zł spółki Energomontaż Południe S.A. ("Energomontaż Południe") przekraczając próg 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Energomontaż Południe. W związku z powyższą transakcją doszło do zmiany stanu
posiadania. Przed zmianą stanu posiadania, spółka PBG nie posiadała bezpośrednio akcji Energomontaż Południe. PBG posiadało pośrednio poprzez MULTAROS Trading Company Limited ("MULTAROS") oraz RAFAKO 46.021.520 akcji zwykłych na okaziciela spółki Energomontaż Południe, stanowiących 64,84% udziału w kapitale zakładowym Energomontaż Południe oraz uprawniających do wykonywania 46.021.520 głosów tj. 64,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Energomontaż Południe ("Akcje"). PBG jest podmiotem pośrednio dominującym nad RAFAKO. Pośrednia dominacja nad RAFAKO wynika z tego, że PBG jako jedyny wspólnik w MULTAROS jest podmiotem bezpośrednio dominującym nad MULTAROS. MULTAROS jest podmiotem bezpośrednio dominującym nad RAFAKO ponieważ posiada 34.800.001 zdematerializowanych akcji RAFAKO, stanowiących 50,000001% udział w kapitale zakładowym RAFAKO i uprawniających do wykonywania 34.800.001 głosów z akcji na walnym zgromadzeniu RAFAKO tj. 50,000001% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO. W
związku z powyższym PBG jako podmiot bezpośrednio dominujący nad MULTAROS oraz MULTAROS jako podmiot bezpośrednio dominujący nad RAFAKO, posiadał pośrednio Akcje w spółce Energomontaż Południe. MULTAROS nie posiadał bezpośrednio żadnych Akcji spółki Energomontaż Południe. Po zmianie stanu posiadania spółka PBG posiada bezpośrednio 46.021.520 akcji zwykłych na okaziciela spółki Energomontaż Południe, stanowiących 64,84% udziału w kapitale zakładowym Energomontaż Południe oraz uprawniających do wykonywania 46.021.520 głosów tj. 64,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Energomontaż Południe, natomiast RAFAKO oraz MULTAROS nie posiadają żadnych akcji spółki Energomontaż Południe. PBG, za wyjątkiem MULTAROS i RAFAKO, nie posiada podmiotów zależnych posiadających pośrednio lub bezpośrednio akcje spółki Energomontaż Południe oraz nie jest stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy o ofercie. Jednocześnie na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek
handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) spółka PBG zawiadamia o zmianie sposobu dominacji nad spółką Energomontaż Południe, która sprawowana jest bezpośrednio przez PBG. Na podstawie art. 69a w zw. z art. 69 ust 1 pkt 2) Ustawy o ofercie, PBG oraz MULTAROS informuje, że w związku ze zbyciem Akcji przez RAFAKO doszło do pośredniego zbycia Akcji przez PBG oraz MULTAROS. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ENERGOPLD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-951 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Mickiewicza 15
(ulica) (numer)
(032) 200-82 37 (032) 258 65 22
(telefon) (fax)
info@energomontaz.pl www.energomontaz.pl
(e-mail) (www)
634-013-54-81 270649263
(NIP) (REGON)
d3m7pnv

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Krzysztof Jan Diduch Prezes Zarządu Krzysztof Jan Diduch
2012-08-08 Radosław Kamiński Wiceprezes Zarządu Radosław Kamiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3m7pnv

Podziel się opinią

Share
d3m7pnv
d3m7pnv