Trwa ładowanie...
d3mnkdq
d3mnkdq
espi

ENERGOPOL - Dokonanie przez "Energopol ? Południe" S.A. transakcji nabycie akcji własnych na pod...

ENERGOPOL - Dokonanie przez "Energopol ? Południe" S.A. transakcji nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki (55/2011)
Share
d3mnkdq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 55 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENERGOPOL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dokonanie przez "Energopol ? Południe" S.A. transakcji nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Energopol ? Południe" Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol ? Południe" S.A. podjętej 21 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki "Energopol ? Południe" S.A., utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia Akcji Własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą nr 1/06/2011 Zarządu Spółki z dnia 28 czerwca 2011 r. przyjmującą Program Skupu Akcji Własnych "Energopol ? Południe" S.A. (dalej "Program"), w celu ich umorzenia w drodze obniżenia kapitału własnego lub dalszej odsprzedaży, w ramach realizacji tego Programu, Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 19 lipca 2011 r., transakcji nabycia 4325 (czterech tysięcy trzystu dwudziestu pięciu) akcji
własnych ("Akcje"), po średniej cenie nabycia 8,00 zł (osiem złotych), za łączną kwotę 34.600 zł (trzydzieści cztery tysiące sześćset złotych). Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 4,00 zł (cztery złote). Wartość nominalna Akcji nabytych 19 lipca 2011r. wynosi 17.300 zł (siedemnaście tysięcy trzysta złotych). Akcje nabyte 19 lipca 2011 r. stanowią 0,039 % udziału w kapitale zakładowym "Energopol ? Południe" S.A. i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz odpowiadają 4325 (czterem tysiącom trzystu dwudziestu pięciu) głosom na Walnym Zgromadzeniu "Energopol ? Południe" S.A. Na dzień 19 lipca 2011 r. "Energopol ? Południe" S.A. posiada łącznie 34.526 (trzydzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia sześć) Akcji nabytych w ramach realizacji Programu, co odpowiada 34.526 (trzydziestu czterem tysiącom pięciuset dwudziestu sześciu) głosom na Walnym Zgromadzeniu "Energopol ? Południe" S.A., stanowiącym 0,311 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. Podstawa prawna: § 12 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 6
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENERGOPOL - POŁUDNIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ENERGOPOL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-208 Sosnowiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jedności 2
(ulica) (numer)
032 294 40 11 032 263 39 07
(telefon) (fax)
gielda@energopolpoludnie.eu www.energopolpoludnie.eu
(e-mail) (www)
644-001-18-38 271122279
(NIP) (REGON)
d3mnkdq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
2011-07-19 Piotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mnkdq

Podziel się opinią

Share
d3mnkdq
d3mnkdq