Trwa ładowanie...
d4exd3o
d4exd3o
espi

ENERGOPOL - Dokonanie przez "Energopol ? Południe" S.A. transakcji nabycie akcji własnych na pod...

ENERGOPOL - Dokonanie przez "Energopol ? Południe" S.A. transakcji nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki (50/2011)
Share
d4exd3o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENERGOPOL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dokonanie przez "Energopol ? Południe" S.A. transakcji nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Energopol ? Południe" Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol ? Południe" S.A. podjętej 21 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki "Energopol ? Południe" S.A., utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia Akcji Własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą nr 1/06/2011 Zarządu Spółki z dnia 28 czerwca 2011 r. przyjmującą Program Skupu Akcji Własnych "Energopol ? Południe" S.A. (dalej "Program"), w celu ich umorzenia w drodze obniżenia kapitału własnego lub dalszej odsprzedaży, w ramach realizacji tego Programu, Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 12 lipca 2011 r., transakcji nabycia 1.000 (jednego tysiąca) akcji własnych ("Akcje"), po
średniej cenie nabycia 7,885 zł (siedem złotych i 885/100), za łączną kwotę 7.885,00 zł (siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych). Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 4,00 zł (cztery złote). Wartość nominalna Akcji nabytych 12 lipca 2011r. wynosi 4.000 zł (cztery tysiące złotych). Akcje nabyte 12 lipca 2011 r. stanowią 0,009 % udziału w kapitale zakładowym "Energopol ? Południe" S.A. i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz odpowiadają 1.000 (jednemu tysiącowi) głosów na Walnym Zgromadzeniu "Energopol ? Południe" S.A. Na dzień 12 lipca 2011 r. "Energopol ? Południe" S.A. posiada łącznie 17.146 (siedemnaście tysięcy sto czterdzieści sześć) Akcji nabytych w ramach realizacji Programu, co odpowiada 17.146 (siedemnastu tysiącom stu czterdziestu sześciu) głosom na Walnym Zgromadzeniu "Energopol ? Południe" S.A., stanowiącym 0,154 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. Podstawa prawna: § 12 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENERGOPOL - POŁUDNIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ENERGOPOL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-208 Sosnowiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jedności 2
(ulica) (numer)
032 294 40 11 032 263 39 07
(telefon) (fax)
gielda@energopolpoludnie.eu www.energopolpoludnie.eu
(e-mail) (www)
644-001-18-38 271122279
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-12 Piotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu
2011-07-12 Joanna Wycisło Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4exd3o

Podziel się opinią

Share
d4exd3o
d4exd3o