Trwa ładowanie...
dyrof2j

ERBUD S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

ERBUD S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

Share
dyrof2j
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 693 818 1 223 609 404 320 290 574
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 43 720 32 700 10 436 7 765
Zysk (strata) brutto 36 480 25 094 8 708 5 959
Zysk (strata) netto 27 965 18 079 6 675 4 293
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 105 833 -54 591 25 263 -12 964
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -24 795 367 -5 919 87
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 632 -22 955 867 -5 451
Przepływy pieniężne netto, razem 84 670 -77 179 20 211 -18 328
Aktywa razem 1 068 623 795 930 250 715 191 920
Zobowiązania długoterminowe 156 434 61 308 36 702 14 783
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Zobowiązania krótkoterminowe 624 700 467 656 146 564 112 764
Kapitał własny 287 489 266 966 67 449 64 373
Kapitał zakładowy 1 276 1 271 299 306
Liczba akcji (w szt.) 12 761 925 12 714 546 12 761 925 12 714 546
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 22,53 21,00 5,29 5,06
Średnioważona liczba akcji 12 791 562 12 744 407 12 791 562 12 744 407
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,19 1,42 0,52 0,34
Dane Jednostkowe ERBUD S.A.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 222 604 861 441 291 840 204 569
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 400 17 094 4 153 4 059
Zysk (strata) brutto 16 006 11 766 3 821 2 794
Zysk (strata) netto 11 899 8 416 2 840 1 999
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 64 260 -92 459 15 339 -21 957
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 16 057 4 370 3 833 1 038
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 496 -6 184 -3 699 -1 469
Przepływy pieniężne netto, razem 64 821 -94 273 15 473 -22 387
Aktywa razem 789 259 629 646 185 172 151 824
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 542 441 385 305 127 265 92 907
Zobowiązania długoterminowe 53 065 266 12 450 64
Zobowiązania krótkoterminowe 410 221 280 227 96 244 67 570
Kapitał własny 246 818 244 341 57 907 58 917
Kapitał zakładowy 1 276 1 271 299 306
Liczba akcji (w szt.) 12 761 925 12 714 546 12 761 925 12 714 546
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 19,34 19,22 4,54 4,63
Średnioważona liczba akcji 12 791 562 12 744 407 12 791 562 12 744 407
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,58 0,58 0,14 0,14

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane za IV kwartały 2014.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe sporządzone na dzień 31-12-2014
SF ERBUD za IV kwartał 2014.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe sporzadzone na dzięń 31-12-2014
Raport -IV kwartał 2014.pdf Raport Zarządu do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Komentarz Zarzadu do raportu za I-IV kwarta_ 2014 roku.pdf Komentarz Zarządu do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyrof2j

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | PSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ERBUD S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-819 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Puławska | | 300A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 548 70 00 | | 022 545 70 20 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@erbud.pl | | www.erbud.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 879-017-22-53 | | 005728373 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz Członek Zarządu Członek Zarządu Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyrof2j

Podziel się opinią

Share
dyrof2j
dyrof2j