Trwa ładowanie...
d2ikwhu

ERG - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

ERG - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

Share
d2ikwhu
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Wybrane dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz usług 21 570 24 357 5 199 5 814
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 608 145 147 35
Zysk (strata) brutto 548 37 132 9
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 453 -11 109 -3
Zysk (strata) netto 456 -7 110 -2
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 651 1 783 398 426
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -246 -668 -59 -159
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 197 -2 562 -289 -612
Przepływy pieniężne netto, razem 208 -1 447 50 -345
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO) 0,52 0,00 0,13 0,00
31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014
Aktywa, razem 54 594 53 802 13 351 12 623
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 889 23 539 5 842 5 523
Zobowiązania długoterminowe 5 348 5 520 1 308 1 295
Zobowiązania krótkoterminowe 17 912 17 694 4 381 4 151
Kapitał własny 30 705 30 263 7 509 7 100
Kapitał własny w części przypadającej udziałowcom jednostki dominującej 30 222 29 783 7 391 6 988
Kapitał zakładowy 17 322 17 322 4 236 4 064
Liczba akcji (w szt.) 866 100 866 100 866 100 866 100
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 34,89 34,39 8,53 8,07
Wybrane dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz usług 21 499 24 100 5 182 5 753
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 613 91 148 22
Zysk (strata) brutto 534 -18 129 -4
Zysk (strata) netto 446 -59 107 -14
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 803 1 547 435 369
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -224 -523 -54 -125
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 197 -2 562 -289 -612
Przepływy pieniężne netto, razem 382 -1 538 92 -367
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO) 0,51 0,00 0,12 0,00
31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014
Aktywa, razem 57 853 56 831 14 148 13 333
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 519 23 923 5 996 5 613
Zobowiązania długoterminowe 5 348 5 519 1 308 1 295
Zobowiązania krótkoterminowe 18 550 18 088 4 537 4 244
Kapitał własny 33 334 32 908 8 152 7 721
Kapitał zakładowy 17 322 17 322 4 236 4 064
Liczba akcji (w szt.) 866 100 866 100 866 100 866 100
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 38,49 38,00 9,41 8,92
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SF ERG S.A. I kwartał 2015.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015
SSF ERG S.A. I kwartał 2015.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015
ERG SA Informacja dodatkowa I kwartal 2015.pdf Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ikwhu

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-03-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-05-12 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ERG SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ERG | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 42-520 | | D?browa Górnicza | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Chemiczna | | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 264 02 81 | | 032 262 32 48 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | zts@erg.com.pl | | www.erg.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 629-00-11-681 | | 272242844 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-12 Robert Groborz Prezes Zarządu
2015-05-12 Grzegorz Tajak Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ikwhu

Podziel się opinią

Share
d2ikwhu
d2ikwhu