Trwa ładowanie...
d4fuw36
d4fuw36
espi

ES-SYSTEM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012

ES-SYSTEM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
Share
d4fuw36
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 485 33 776 8 260 8 499
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -615 1 394 -147 351
Zysk (strata) brutto -592 1 537 -142 387
Zysk (strata) netto -758 1 079 -182 272
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 949 7 562 1 185 1 903
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 643 -2 479 -394 -624
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -290 385 -69 97
Przepływy pieniężne netto, razem 3 016 5 468 722 1 376
DANE BILANSOWE *
Aktywa, razem 180 400 186 476 43 349 42 220
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32 056 37 323 7 703 8 450
Zobowiązania długoterminowe 8 494 8 349 2 041 1 890
Zobowiązania krótkoterminowe 23 562 28 974 5 662 6 560
Kapitał własny 148 344 149 153 35 646 33 769
Kapitał podstawowy 14 145 14 145 3 399 3 203
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 42 863 637 42 863 637 42 863 637 42 863 637
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,02 0,03 0,00 0,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 43 168 563 43 168 563 43 168 563 43 168 563
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,02 0,02 0,00 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,46 3,48 0,83 0,79
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,44 3,46 0,83 0,78
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 33 296 32 939 7 975 8 288
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 143 1 702 34 428
Zysk (strata) brutto 177 1 939 42 488
Zysk (strata) netto 124 1 560 30 393
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 110 8 785 745 2 211
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 90 -2 881 22 -725
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto, razem 3 200 5 904 766 1 486
DANE BILANSOWE *
Aktywa, razem 160 860 167 572 38 653 37 940
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 357 28 193 5 132 6 383
Zobowiązania długoterminowe 600 622 144 141
Zobowiązania krótkoterminowe 20 757 27 571 4 988 6 242
Kapitał własny 139 503 139 379 33 521 31 557
Kapitał zakładowy 14 145 14 145 3 399 3 203
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 42 863 637 42 863 637 42 863 637 42 863 637
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 0,04 0,00 0,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 43 168 563 43 168 563 43 168 563 43 168 563
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,04 0,00 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,25 3,25 0,78 0,74
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,23 3,23 0,78 0,73
* dane bilansowe z 2012 r. prezentowane są na dzień 31.03.2012 r., natomiast dane bilansowe z 2011 r. prezentowanesą na 31.12.2011 r.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
01_Raport I KW 2012.pdf Skonsolidowany raport kwartalny QSr za I kwartał 2012
02_Raport I KW 2012_aneks_1.pdf Skonsolidowany raport kwartalny QSr za I kwartał 2012 - sprawozdania finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2012-05-14
ES-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ES-SYSTEM S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
30-701 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 2
(ulica) (numer)
012 6563633 012 6563111
(telefon) (fax)
essystem@essystem.pl www.essystem.pl
(e-mail) (www)
6792551640 351610904
(NIP) (REGON)
d4fuw36

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-14 Pilszczek Bogusław Prezes Zarządu
2012-05-14 Ciupiński Leszek Wiceprezes Zarządu
2012-05-14 Mirosław Butryn Członek Zarządu
2012-05-14 Budzyński Tomasz Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fuw36

Podziel się opinią

Share
d4fuw36
d4fuw36