Trwa ładowanie...
d3my4di

EUROCASH - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

EUROCASH - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d3my4di
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 16 963 845 16 537 532 4 053 294 3 939 853
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 287 172 285 686 68 616 68 061
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 218 814 226 078 52 283 53 860
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 183 120 221 009 43 754 52 653
Zysk (strata) netto 183 120 221 009 43 754 52 653
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 245 687 541 961 58 704 129 115
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (230 134) (152 052) (54 988) (36 224)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (31 159) (444 771) (7 445) (105 961)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (15 606) (54 863) (3 729) (13 070)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 138 528 195 138 188 296 138 528 195 138 188 296
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 138 620 708 138 721 946 138 620 708 138 721 946
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,30 1,60 0,31 0,38
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,30 1,59 0,31 0,38
Stan na dzień 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Aktywa 5 370 907 4 825 560 1 260 096 1 163 571
Zobowiązania długoterminowe 247 994 295 288 58 183 71 202
Zobowiązania krótkoterminowe 4 088 794 3 645 917 959 293 879 127
Kapitał własny 1 034 118 884 356 242 620 213 242
Kapitał podstawowy 138 681 138 428 32 537 33 379
Liczba akcji zwykłych 138 680 636 138 427 636 138 680 636 138 427 636
Rozwodniona liczba akcji zwykłych 139 554 136 139 577 136 139 554 136 139 577 136
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 7,22 6,39 1,69 1,54
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 7,18 6,34 1,68 1,53
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR) 109 451,45 124 465,44 25 678,96 30 011,92
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,79 0,90 0,19 0,22
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Eurocash Skonsolidowany Raport Roczny 2014 PL.pdf Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Eurocash za 2014 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3my4di

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-27 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EUROCASH SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EUROCASH | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-052 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wiśniowa | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 061 658 33 01 | | 061 658 33 04 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | eurocash@eurocash.com.pl | | www.eurocash.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 779-19-06-082 | | 631008941 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | KPMG Audyt sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Luis Amaral Prezes Zarządu
2015-03-27 Rui Amaral Członek Zarządu Dyrektor Generalny
2015-03-27 Arnaldo Guerreiro Członek Zarządu
2015-03-27 Pedro Martinho Członek Zarządu
2015-03-27 Katarzyna Kopaczewska Członek Zarządu Dyrektor Personalny
2015-03-27 Jacek Owczarek Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
2015-03-27 Carlos Saraiva Członek Zarządu
2015-03-27 David Boner Członek Zarządu


WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3my4di

Podziel się opinią

Share
d3my4di
d3my4di