Trwa ładowanie...
d3cprbg
d3cprbg
espi

EUROCASH - Umowa Inwestycyjna pomiędzy Eurocash S.A. ("Eurocash") i Emperia Holding S.A. ("Emperi...

EUROCASH - Umowa Inwestycyjna pomiędzy Eurocash S.A. ("Eurocash") i Emperia Holding S.A. ("Emperia") z dnia 21 grudnia 2010 roku ("Umowa Inwestycyjna"). (37/2011)
Share
d3cprbg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROCASH | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa Inwestycyjna pomiędzy Eurocash S.A. ("Eurocash") i Emperia Holding S.A. ("Emperia") z dnia 21 grudnia 2010 roku ("Umowa Inwestycyjna"). | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do informacji przekazanych do publicznej wiadomości przez Strony Umowy Inwestycyjnej w raportach bieżących (patrz raport bieżący Eurocash nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku, nr 8/2011 z dnia 6 lutego 2011 roku oraz nr 33/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. oraz raport bieżący Emperia nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku i nr 38/2011 z dnia 1 lipca 2011 r.,), Zarząd Eurocash informuje, że zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Eurocash do dnia 11 lipca 2011 roku: (i) nie została wydana zgoda/zezwolenie Prezesa UOKiK na przejęcie przez Eurocash kontroli nad Spółkami Dystrybucyjnymi (zgodnie z definicją zawartą w raporcie bieżącym nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku; "Zgoda Prezesa UOKiK") zbywanymi przez Emperia (spółkę zależną Emperia) na rzecz Eurocash na mocy Umowy Inwestycyjnej, oraz (ii) uzgodniony przez Strony Umowy Inwestycyjnej podmiot dokonujący obliczenia korekt korygujących Wartość Bazową (zdefiniowana w raporcie bieżącym Eurocash nr 1/2011 i raporcie bieżącym Emperia nr 1/2011) nie wydał
raportu określającego wartość takich korekt ("Raport"). Do dnia 11 lipca 2011 nie doszło do realizacji uzgodnionej na mocy Umowy Inwestycyjnej transakcji zbycia przez Emperia Udziałów (zgodnie z definicją zawartą w raporcie bieżącym nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku) na rzecz Eurocash ("Transakcja"), w ramach której takie zbycie Udziałów nastąpić miało w zamian za: (i) 13.775.446 Akcji Serii K, oraz (ii) zapłatę pozostałej części wynagrodzenia za Udziały w gotówce. Zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej, w przypadku braku realizacji Transakcji zgodnie ze strukturą opisaną powyżej do dnia 11 lipca 2011 roku, z dniem 15 lipca 2011 roku struktura takiej Transakcji ulega modyfikacji i w ramach tak zmodyfikowanej struktury Eurocash zobowiązany będzie na warunkach określonych w Umowie Inwestycyjnej nabyć, a Emperia (lub spółka zależna Emperia) zobowiązana będzie zbyć Udziały za gotówkę. W takim przypadku - w ocenie Eurocash: (i) Wartość Bazowa stanowić będzie cenę za Udziały, z tym że jeśli przed datą
nabycia Udziałów przez Eurocash Raport zostanie wydany, Wartość Bazowa może zostać poddana korektom oraz (ii) nabycie Udziałów przez Eurocash wymaga uzyskania Zgody Prezesa UOKiK (patrz raport bieżący Eurocash nr 1/2011 i raport bieżący Emperia nr 1/2011). W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania Zgody Prezesa UOKiK, Zarząd Eurocash zaproponował Zarządowi Emperii, aby nabycie Udziałów nastąpiło zgodnie z pierwotnie uzgodnioną strukturą transakcji tj. w zamian za 21.262.820 Akcji Serii K oraz zapłatę pozostałej części wynagrodzenia w gotówce. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EUROCASH SA
(pełna nazwa emitenta)
EUROCASH Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-052 Komorniki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiśniowa 11
(ulica) (numer)
061 658 33 01 061 658 3010
(telefon) (fax)
eurocash@eurocash.com.pl www.eurocash.com.pl
(e-mail) (www)
779-19-06-082 631008941
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-12 Jacek Owczarek Członek Zarządu
2011-07-12 Arnaldo Guerreiro Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3cprbg

Podziel się opinią

Share
d3cprbg
d3cprbg