Trwa ładowanie...
d31m8t7
d31m8t7
espi

EUROIMPLANT S.A. - Zmiany w porządku obrad i projektach uchwał NWZA Euroimplant SA (43/2012)

EUROIMPLANT S.A. - Zmiany w porządku obrad i projektach uchwał NWZA Euroimplant SA (43/2012)
Share
d31m8t7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROIMPLANT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w porządku obrad i projektach uchwał NWZA Euroimplant SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki EUROIMPLANT S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje iż w dniu 27 sierpnia 2012 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza Spółki, Pani Wandy Śladowskiej, posiadającej jedną dwudziestą udziału w kapitale zakładowym Emitenta, żądania zgłoszone: -w trybie art. 401 § 4 KSH w sprawie projektów uchwał dotyczących spraw znajdujących się w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -oraz w trybie art. 401 § 1 KSH w sprawie umieszczenia w porządku obrad dodatkowego projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 września 2012 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki, w Rybiu przy ul. Kruczej 13. Punkt porządku obrad wprowadzony na żądanie akcjonariusza: Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia ( splitu odwrotnego) akcji Spółki Euroimplant SA . Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 17 września 2012 r. po zmianach wprowadzonych na żądanie Akcjonariusza jest następujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2.
Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7a ust. 1-3 Statutu Spółki 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 8. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia ( splitu odwrotnego) akcji Spółki Euroimplant SA 9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Treść projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu. Poniżej Zarząd Spółki przekazuje ponownie informację o procedurach dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu. Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub
faksową) nie później niż do dnia 27 sierpnia 2012 roku i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki biuro@euroimplant.com.pl . Na podstawie art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki biuro@euroimplant.com.pl . Spółka niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej. Zgodnie z art. 401 § 5 każdy
akcjonariusz Walnego Zgromadzenia może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. O udzieleniu pełnomocnictwa w
postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres biuro@euroimplant.com.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki biuro@euroimplant.com.pl . Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać: dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób), zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane
będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki w zakładce "Inwestorzy", dział "Walne Zgromadzenia". Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów. Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną. Dniem rejestracji
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tzw. record date). jest dzień 31 sierpnia 2012 roku. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż 30 sierpnia 2012 r. do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date (31 sierpnia 2012 r.). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Krucza 13, 05-090 Rybie, w godzinach od 9:00 do 15:00, w dniach od 12 września 2012 roku.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres e-mail Spółki biuro@euroimplant.com.pl . Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 min. przed rozpoczęciem obrad. Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki w zakładce "Inwestorzy", dział "Walne Zgromadzenia". Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał-żądanie akcjonariusza.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EUROIMPLANT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-090 Rybie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krucza 13
(ulica) (numer)
(22) 886 15 68 (22) 720 24 87
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
534-23-44-389 240053602
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-28 Piotr Mierzejewski Prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31m8t7

Podziel się opinią

Share
d31m8t7
d31m8t7