Trwa ładowanie...
d1whta5

EUROMARK POLSKA S.A. - Wybór biegłego rewidenta (5/2012)

EUROMARK POLSKA S.A. - Wybór biegłego rewidenta (5/2012)

Share
d1whta5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROMARK POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór biegłego rewidenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2009 r. Nr 33 poz. 259), Zarząd "Euromark Polska" S.A. (Spółka)
informuje, iż w dniu 30 stycznia 2012 roku Rada Nadzorcza "Euromark Polska" S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Wybrana została firma Baker Tilly Poland sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Hrubieszowska 2, wpisana pod numerem KRS 0000067026 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 1898. W ramach zawartej umowy wybrany podmiot dokona przeglądu sprawozdań finansowych Spółki za pierwsze półrocze roku obrotowego 2011/2012 oraz badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2011/2012. Spółka informuje, iż w przeszłości korzystała z usług
podmiotu będącego poprzednikiem prawnym Baker Tilly Poland sp. z o.o. tj. Baker Tilly Smoczynski i Partnerzy Sp. z o. o. w zakresie wskazanym w raporcie bieżącym nr 28/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 roku. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki dokonany został przez Radę Nadzorczą na podstawie § 28 ust. 2 lit. e Statutu Euromark Polska S.A., zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa zostanie zawarta na okres wykonania jej przedmiotu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Pursuant to § 5 item 1 point 19 of the Decree of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information published by the issuers of securities (Legal Journal 2009 No 33 item 259), the Management Board of Euromark Polska S.A. (Company) informs that on 30th January 2012 the Supervisory Board of “Euromark Polska” S.A. adopted the resolution on appointing a certified auditor performing review of the financial statements. Baker Tilly Poland Sp. z o. o. was appointed, with its registered office in Warsaw at ul. Hrubieszowska 2, entered under the number KRS 0000067026 into the Register of Entrepreneurs held by the District Court in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, listed under the number 1898 in the National Council of Certified Auditors List. The concluded agreement shall provide for audit of the Company’s financial statements for the first half of the financial year 2011/2012 and verification of the financial statements for the financial year
2011/2012. The Company informs that previously it used the services rendered by the entity being legal predecessor of Baker Tilly Poland sp. z o.o. ie. Baker Tilly Smoczynski i Partnerzy Sp. z o. o. within the scope specified In the current report No. 28/2010 of 24th August 2010. The Supervisory Board of the Company appointed the certified auditor pursuant to § 28 item 2 letter e) of the Statute of Euromark Polska S.A., in accordance with the binding law and professional rules. The agreement shall be concluded for the period needed for execution of its subject. | |

d1whta5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | Euromark Polska Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EUROMARK POLSKA S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-152 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Modlińska | | 244A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 504 18 60 | | 022 676 87 38 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@euromark.pl | | www.euromark.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5260017939 | | 010329011 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 James Kelly Prezes Zarządu
2012-01-30 Rafał Łysakowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1whta5

Podziel się opinią

Share
d1whta5
d1whta5