Trwa ładowanie...
d2syplg

EUROTEL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy dotyczącej nabycia aktywów. (38/2012)

EUROTEL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy dotyczącej nabycia aktywów. (38/2012)

Share
d2syplg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROTEL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy dotyczącej nabycia aktywów. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje o zawarciu dwóch umów dotyczących nabycia aktywów o znacznej wartości w postaci łącznie 612 (sześćset dwanaście) udziałów o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 61.200 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych) w "Viamind spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000285357 ("Viamind spółka z o.o."). Nabywane udziały stanowią 29,99% kapitału zakładowego Viamind Sp. z o.o. oraz uprawniają do wykonywania
29,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników tej spółki. Łączna cena zakupu wskazanych powyżej aktywów została określona na kwotę 1.557.558,36 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 36/100) złote. Przejście własności udziałów nastąpi z dniem 1.01.2013 r. Termin zapłaty za udziały strony określiły na 31.01.2013 r. W związku z dokonaniem powyżej opisanych transakcji zakupu udziałów, Emitent będzie posiadał 100% udziałów w kapitale zakładowym Viamind sp. z o.o. 1) Oznaczenie stron umów, na podstawie których doszło do nabycia aktywów przez Emitenta: Do nabycia aktywów o znacznej wartości doszło w wyniku zawarcia umowy pomiędzy Eurotel S.A. ("Kupujący") oraz Markiem Wietrzyńskim ("Sprzedający_1") i Tomaszem Cieślikowskim ("Sprzedający_2"). 2) Data i sposób nabycia aktywów o znacznej wartości: Umowy zostały zawarte w dniu 12 grudnia 2012 roku. Nabycie aktywów nastąpiło w drodze umowy sprzedaży udziałów z podpisami notarialnie poświadczonymi. Przejście własności
udziałów nastąpi ze skutkiem na dzień 1.01.2013 r. Termin zapłaty za udziały strony określiły na 31.01.2013 r. 3) Podstawowa charakterystyka nabywanych przez Eurotel S.A. aktywów o znaczącej wartości: Nabyte aktywa o znaczącej wartości stanowią łącznie 612 (sześćset dwanaście) udziałów o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 61.200 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych) złotych w kapitale Viamind spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. 4) Cena, po jakiej zostały nabyte aktywa: Łączną cenę za wszystkie udziały ustalono na kwotę 1.557.558,36 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 36/100) złote, to jest 2.545,03 zł (dwa tysiące pięćset czterdzieści pięć złotych 03/100) za jeden udział. 5) Charakter powiązań pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a zbywającym aktywa i osobami nimi zarządzającymi: Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi
Emitenta, a zbywającymi i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi podmiot zbywający opisane aktywa nie zachodzą żadne powiązania. 6) Kryterium uznania umowy za znaczącą: uzyskanie pełnej kontroli nad spółką zależną, gdzie wartość nabywanych aktywów nie jest najistotniejszym kryterium. 7) Źródło finansowania aktywów: Zakup zostanie sfinansowany ze środków własnych Emitenta. 8) Oznaczenie rodzaju działalności gospodarczej, w której nabywane aktywa były wykorzystywane przed ich nabyciem przez Eurotel S.A. Spółka Viamind Sp. z o.o. w Warszawie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży telefonów komórkowych i świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach sieci dealerskiej operatora PLAY, tj. firmy P4 sp. z o.o.. Emitent będzie kontynuować dotychczasową działalność spółki Viamind Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zapewniając wsparcie kapitałowe, technologiczne i organizacyjnej dla rozwijania działalności handlowej i usługowej związanej z przedmiotem działalności tej spółki. 9) Nazwa jednostki,
której akcje są przedmiotem nabycia, ich udział w kapitale zakładowym tej jednostki oraz wartość nominalna aktywów i ich charakter jako długo- lub krótkoterminowej lokaty kapitałowej emitenta, a także udział emitenta w kapitale zakładowym i liczbie posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu, której akcje są przedmiotem nabycia. Przedmiotem nabycia jest łącznie 612 (sześćset dwanaście) udziałów o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 61.200 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych) w "Viamind spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000285357 ("Viamind spółka z o.o.") o kapitale zakładowym w wysokości 204.100 (dwieście cztery tysiące sto) złotych. Nabywane udziały stanowią 29,99% kapitału zakładowego Viamind Sp. z o.o. oraz uprawniają do wykonywania 29,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników tej
spółki. Emitent traktuje nabywane udziały jako inwestycję o charakterze długoterminowym. W związku z dokonaniem powyżej opisanych transakcji zakupu udziałów, Emitent będzie posiadał 100% udziałów w kapitale zakładowym Viamind sp. z o.o. W opinii Zarządu Eurotel S.A. nabycie aktywów umożliwiających kontrolę 100% kapitału zakładowego Viamind Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stanowi kolejny etap rozwoju Emitenta, polegający na budowaniu sieci sprzedaży w ramach kolejnego operatora telefonii komórkowej. Z racji skali prowadzonej działalności oraz zapisów umowy z głównym kontrahentem Emitenta, tj. PTC Sp. z o.o. w Warszawie, prowadzenie działalności polegającej na współpracy z podmiotem o charakterze konkurencyjnym jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem spółki zależnej. Zarząd Emitenta wraz z dalszym rozwojem sieci sprzedaży operatora PLAY, w którym Viamind sp. z o.o. sukcesywnie zwiększa swój udział, pozwala na zwiększenie istotnego wpływu przychodów tej spółki na poziom skonsolidowanych przychodów osiąganych
przez Grupę Eurotel S.A. W opinii Emitenta zakup wskazanych aktywów wzmacnia również pozycję biznesową Eurotel S.A., umożliwiając korzystanie z rozwoju sieci kolejnego operatora. 10) Opis powiązań emitenta lub jednostki zależnej z podmiotem zbywającym: Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a zbywającymi opisane aktywa nie zachodzą żadne powiązania. Zbywający są członkami Zarządu jednostki zależnej, której udziały są przedmiotem transakcji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2syplg

| | | Eurotel Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EUROTEL S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-126 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Myśliwska | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 5203819 - 20 | | 058 5203819 w 202 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gdansk@eurotel.pl | | www.eurotel.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5861584525 | | 191167690 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2012-12-13 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2syplg

Podziel się opinią

Share
d2syplg
d2syplg